Till huvudinnehåll

Digitala investeringar för ökad kvalitet i offentlig sektor

Den statliga förvaltningen har stora investeringsbehov, inte minst när det gäller ny teknik och digitala tjänster riktade till medborgarna. Tillämpningen av ny teknik i offentlig verksamhet förväntas också optimera resursanvändningen inom en rad områden.

Vår analys visar att i princip alla statliga myndigheter genomför digitala investeringar och arbetar strukturerat med digitalisering. De har exempelvis strukturer för behovsanalys, beslutsfattande, återrapportering och prioriteringar. Vi ser att myndigheterna hämtar hem effekter av insatserna men att uppföljningen inte är lika utvecklad. Vanliga skäl till att myndigheterna inte genomför uppföljningar och utvärderingar är att det kräver resurser och att effekterna ofta uppstår utanför den egna myndigheten vilket är svårt att mäta. Vi ser också att det ofta saknas nollmätning före insatsen vilket gör uppföljningen svår.


Det som driver investeringarna är ofta tvingande faktorer som till exempel ny lagstiftning eller uppdrag från regeringen. Myndigheterna investerar också för att föråldrade it-system behöver bytas ut. En viktig faktor som driver på investeringar med digitala inslag är också det effektiviseringstryck som regeringen har satt på myndigheterna genom produktivitetsavdraget (PLO-omräkningen).

 


Regeringen saknar helhetsbild av förvaltningens digitala investeringar

Regeringen saknar en helhetsbild av myndigheternas verksamhetsutveckling med digitala inslag och ställer få krav på återrapportering i regeringsuppdrag. Myndigheterna uppfattar ofta styrningen som svag och utan samordning mellan olika departement.  Detta medför en risk för ineffektivitet i framför allt förvaltningsgemensamma digitala investeringar.

Relevanta lösningar från andra länder

Regeringarna i Danmark, Norge, Finland och Storbritannien, har en bättre överblick över den digitala utvecklingen inom offentlig förvaltning än den svenska. Det gäller till exempel vilka projekt som myndigheterna prioriterar och deras kostnader. Det finns också exempel på finansieringslösningar som gör det lättare att genomföra förvaltningsgemensamma investeringar. I tre av de studerade länderna finns också statliga organ som har i uppdrag att ge rådgivning och stöd till myndigheterna.