Till huvudinnehåll

En innovativ och samverkande förvaltning

2010 fattade riksdagen beslut om det förvaltningspolitiska målet. Statskontoret har undersökt det förvaltningspolitiska målets status och vilken betydelse det har haft för myndigheternas arbete och regeringens styrning.

Riksdagen beslutade 2010 att statsförvaltningen ska vara en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Genom målet lyfte regeringen fram nya värden för förvaltningen, som att den ska vara innovativ och samverkande.

Vår undersökning visar att det förvaltningspolitiska målet har en bred acceptans i förvaltningen och i politiken. Men vår analys visar också att målet i praktiken har ett begränsat genomslag i myndigheternas arbete. Detta trots att förvaltningspolitiken är en angelägenhet för alla myndigheter. En anledning är att myndighetscheferna i låg utsträckning har styrts utifrån målet. De har istället själva behövt översätta och genomföra det förvaltningspolitiska målet i de egna verksamheterna.