Till huvudinnehåll

Myndighetsanalys av Universitetskanslersämbetet

Statskontorets övergripande bedömning är att UKÄ till stor del fungerar väl och att myndigheten uppvisar goda resultat utifrån sin instruktion. Samtidigt visar vår analys att UKÄ inte utnyttjar sina resurser tillräckligt effektivt. Statskontoret bedömer därför att UKÄ har utrymme att producera mer kärnverksamhet utifrån sina resurser, eller att regeringen bör se över myndighetens anslagsnivå.

2024-02-23

UKÄ fullgör sina uppgifter men skulle kunna utnyttja resurserna mer effektivt

UKÄ uppvisar goda resultat, särskilt när det gäller kärnuppgifterna kvalitetssäkring, tillsyn och uppföljning. Myndighetens målgrupper har generellt sett ett högt förtroende för UKÄ.

Samtidigt visar vår analys att UKÄ har utrymme att producera mer kärnverksamhet utifrån sina resurser. Myndigheten har bland annat återkommande haft ett relativt högt anslagssparande. Dessutom finns det områden där UKÄ skulle kunna använda sina resurser mer effektivt.

UKÄ behöver förbättra delar av sin interna styrning, ledning och uppföljning

UKÄ:s interna styrning fungerar i många avseenden väl. Men myndigheten behöver se till att styra det strategiska utvecklingsarbetet som pågår på ett effektivt sätt. Dessutom behöver UKÄ förbättra förutsättningarna för att den myndighetsövergripande styrningen ska få genomslag. Myndigheten bör även utveckla sin uppföljning och sin strategiska kompetensförsörjning.

Regeringens styrning kan på sikt innebära risker

Regeringen har gett UKÄ fler uppdrag av främjande karaktär under senare år. Vi bedömer att det än så länge inte har skapat några större problem för myndigheten. Men vi anser också att det riskerar att på sikt göra ansvarsfördelningen mellan UKÄ och Universitets- och högskolerådet otydlig. De främjande uppdragen kan också riskera att stå i konflikt med myndighetens tillsynande och granskande uppgifter.