Till huvudinnehåll

Myndighetsanalys av Jämställdhetsmyndigheten

Statskontoret har fått i uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Jämställdhetsmyndigheten. I uppdraget ingår även att särskilt analysera Jämställdhetsmyndighetens bidragsgivning.

2024-06-15

Statskontoret ska analysera och bedöma

  • hur Jämställdhetsmyndigheten fullgör sina uppgifter i förhållande till instruktion, regleringsbrev, regeringsuppdrag och resurser
  • hur interna och externa faktorer påverkar myndighetens resultat
  • hur samverkan med andra myndigheter, kommuner, regioner samt organisationer med närliggande verksamheter är utformad och fungerar
  • ändamålsenligheten och effektiviteten i Jämställdhetsmyndighetens interna ledning, styrning och uppföljning av verksamheten
  • om regeringens styrning är ändamålsenlig
  • Jämställdhetsmyndighetens processer och effektivitet gällande myndighetens bidragsgivning samt vid behov lämna förslag på åtgärder.

Inom ramen för uppdraget ingår även att föreslå åtgärder som Jämställdhetsmyndigheten eller regeringen bör vidta för att stärka myndighetens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag på ett effektivt, ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart sätt.

Statskontoret ska redovisa uppdraget till Arbetsmarknadsdepartementet i en skriftlig rapport senast den 15 juni 2024.

Kontakt