Till huvudinnehåll

Slutredovisning: Myndighetsanalys av Folkhälsomyndigheten

Statskontoret har fått i uppdrag att göra en myndighetsanalys av Folkhälsomyndigheten. Inom ramen för uppdraget ingår att föreslå åtgärder som Folkhälsomyndigheten eller regeringen bör vidta för att stärka myndighetens förmåga att fullgöra och utveckla genomförandet av sina uppgifter på ett effektivt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

2024-05-31

Statskontoret ska analysera

  • hur Folkhälsomyndigheten fullgör sina uppgifter
  • om bildandet av Folkhälsomyndigheten har lett till en ändamålsenlig och effektiv organisation för det samlade folkhälsoarbetet på nationell nivå
  • konsekvenserna av Folkhälsomyndighetens bildande med avseende på smittskyddsfrågornas prioritet
  • hur Folkhälsomyndighetens samverkan med och stöd till myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer inom folkhälsoområdet fungerar och kan utvecklas
  • om Folkhälsomyndigheten har en ändamålsenlig ledningsform och intern styrning, och inom ramen för i detta överväga dels om ledningsformen bör ändras, dels om myndigheten bör omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228)
  • Folkhälsomyndighetens ekonomiska situation, finansieringsmodell och principerna för avgiftsstrukturen och hur dessa faktorer påverkar myndighetens förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet på ett effektivt sätt
  • utvecklingsområden som är särskilt viktiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt
  • om regeringens styrning av Folkhälsomyndigheten är ändamålsenlig.

Statskontoret ska senast den 31 maj 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet. En muntlig delredovisning ska lämnas senast 31 januari 2024.

Kontakt