Till huvudinnehåll

Lämna förslag om organisationsförändring för Statskontoret och ESV

Statskontoret och Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag utrett och lämnat förslag på hur Statskontorets uppgifter kan överföras till och inordnas i ESV. Förslagen inkluderar en gemensam instruktion, finansiering och ledningsform, samt att regeringen bör överväga ett namnbyte och att ett samgående bör följas upp. I rapporten lämnar det två myndigheterna både gemensamma synpunkter och olika bedömningar.

2024-03-01

Fördelar med en sammanslagning

ESV och Statskontoret ser att en sammanslagning bland annat kan ge ett utökat utbud av kompetenser och en förbättrad tillgång till ekonomisk data som kan höja kvaliteten på underlagen till regeringen. En större och mer robust organisation skulle även kunna stärka den utåtriktade verksamheten och den interna kompetensutvecklingen, samt möjliggöra mer kostnadseffektiva investeringar.

Nackdelar med en sammanslagning

Båda myndigheterna ser på kort till medellång sikt risker med att en sammanslagning kräver betydande arbetsinsatser och medföra merkostnader. Det finns även initiala utmaningar med att integrera de olika verksamheterna.

Statskontorets bedömning

Statskontoret bedömer att den förhållandevis låga och osäkra kostnadseffektiviseringen inte skulle uppväga riskerna. Statskontoret ser till exempel att det kan bli svårt att behålla dagens verksamhetsmässiga synergier i en sammanslagen myndighet och att det finns risker för kompetensförsörjningen. Regeringen riskerar vidare att inte på samma sätt som i dag få olika perspektiv belysta i utredningar och remissvar vilket begränsar beslutsunderlaget.

ESV:s bedömning

ESV bedömer dock att fördelarna med en sammanslagning på sikt överstiger de potentiella svårigheterna. En sammanslagning skulle leda till en starkare och mer effektiv myndighet, väl rustad att stödja regeringen i att uppnå en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv statsförvaltning.