Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 oktober 2020

Flera utmaningar kvarstår när myndigheter ska stärka sitt arbete med mäns våld mot kvinnor

I slutet av september presenterade Statskontoret en muntlig delredovisning i utredningen av strategin som ska förebygga mäns våld mot kvinnor. I delredovisningen har ett antal utmaningar identifierats, som har betydelse för strategins framgång.

2017 infördes en nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringens ambition har varit att stärka det förebyggande arbetet och främja utvecklingen av effektiva åtgärder för att förhindra våld. Så hur har det gått, efter snart fyra år med strategin?

– Många myndigheter bedriver ett aktivt arbete på området, men det är överlag svårt att se tydliga effekter av det arbete som bedrivs och vilka konsekvenser det får för de våldsutsatta och våldsutövarna, säger Helena Norman, utredare på Statskontoret som ansvarar för utredningen.

Att effekterna är svåra att mäta beror delvis på att myndigheterna inte alltid följer upp resultaten. Det är också svårt att säga vad som beror på strategin eftersom en del myndigheter arbetade aktivt med frågorna innan strategin kom. Men Helena Norman kan ändå nämna flera positiva förändringar som myndigheter gjort.

– Det är fler handläggare på Försäkringskassan som uppger att de ställer frågor om våld i samband med exempelvis sjukpenningärenden. Ett annat exempel är att Kriminalvården har infört nya behandlingsmetoder som prövats vetenskapligt och visat sig haft effekt på att förebygga återfall i våldsbrott. Ytterligare ett är att Brottsoffermyndigheten har genomfört en lyckad kampanj för att öka kännedomen om den nya sexualbrottslagstiftningen.

Svårt att skifta fokus mot förebyggande arbete

Det är en stor mängd myndigheter som på olika sätt är berörda av strategin. Helena Norman och hennes projektgrupp har intervjuat ett 40-tal av dem. Flera konstaterar att strategin hjälpt till att lyfta upp frågorna på agendan. Men det finns också ett antal utmaningar som pekats ut av flera myndigheter.

– En sådan utmaning är att skifta fokus mot förebyggande arbete. Det har varit en tydlig intention med strategin att arbetet ska bli mer förebyggande, men här behövs mer insatser och mer kunskap. Myndigheterna har mer fokus på de våldsutsatta än våldsutövarna.

Kunskap behöver omsättas i det praktiska arbetet

En annan intention i strategin är att få till ett mer kunskapsbaserat arbete på området. Även här är det flera myndigheter som ser utmaningar.

– Många myndigheter arbetar med att ta fram och sprida kunskap. Men det behövs mer uppföljning och utvärdering för att veta vad som är verkningsfulla insatser. Och mer stöd för att kunskapen ska omsättas och få genomslag i det praktiska arbetet. Särskilt inom området hedersrelaterat våld och förtryck är det många som efterlyser mer kunskap och metodstöd.

Att nå ut med kunskapen till fler delar i kedjan är ytterligare ett område som behöver utvecklas.

–  Många länsstyrelser har svårt att få med sig skolan i arbetet, att hitta en ingång till skolan och få skolpersonal att gå utbildningar. De uppfattar i viss mån även svårigheter att få ut insatser till hälso- och sjukvården, eftersom det är en så stor organisation.

Samverkan på området har ökat

Något som verkar ha påverkats positivt av strategin är samverkan mellan olika myndigheter.

– De myndigheter som arbetar med regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld lyfts ofta fram som ett gott exempel. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten arbetar med ett gemensamt uppdrag om ökad samverkan för att förbättra upptäckten av våld. Myndigheterna skulle tillsammans ta fram en plan för arbetet och fick sedan ett nytt uppdrag att genomföra planen. De har kunnat dra konkret nytta av varandras metodstöd och utbildningar, vilket effektiviserar arbetet. Men här finns också fortsatta utmaningar – som att ställa frågor till våldsutövare, inte bara till våldsutsatta, och hur man kan ställa frågor om våld vid digitala möten, något som blivit vanligare nu under pandemin.

Slutrapport i mars kommer att ge en tydligare bild

I slutet av september höll Statskontorets projektgrupp en muntlig delredovisning för Regeringskansliet. Den fullständiga rapporten ska vara klar i mars 2021.

– Vi kommer att genomföra fler intervjuer inom de mest centrala myndigheterna och även försöka fånga den regionala nivån på vissa större myndigheter. Vi kommer också komplettera våra dokumentstudier och fortsätta analysarbetet. En viktig del blir att skapa en slags karta över myndigheternas arbete och den samverkan som bedrivs på området och utifrån det peka ut förbättringsområden men även goda exempel.


Kort om den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor sträcker sig över tio år (2017–2026). Strategin inbegriper arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Strategin har fyra målsättningar:

  • ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld,
  • förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn,
  • effektivare brottsbekämpning
  • förbättrad kunskap och metodutveckling

Läs mer om strategin på regeringens webbplats