Till huvudinnehåll

Mäns våld mot kvinnor – en analys av myndigheternas arbete med den nationella strategin

2021:3
Publicerad: 2021-03-15

Statskontoret har analyserat myndigheternas arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vår utredning visar att myndigheterna har gjort många insatser för att stärka arbetet. Nu behöver myndigheterna arbeta för att den kunskap som finns verkligen kommer till praktisk användning. Men det behövs också mer kunskap om effektiva metoder och arbetssätt för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Vi har undersökt hur ett 20-tal myndigheter och de 21 länsstyrelserna arbetar med frågor som rör mäns våld mot kvinnor och hur de samverkar med varandra. En viktig slutsats är att kunskapskedjan inom området behöver stärkas. Många myndigheter arbetar med att ta fram och sprida kunskap, men det behövs ett mer konkret stöd för att kunskapen ska komma till praktisk användning bland yrkesverksamma inom framför allt kommuner och regioner. Trots att det generellt sett finns mycket kunskap saknas utvärderade metoder och arbetssätt för att förebygga mäns våld mot kvinnor, vilket även gäller hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel.

– Myndigheter behöver fokusera mer på att se till att kunskap tillämpas så att de våldsutsatta får det skydd och stöd de har rätt till och att våldet i största mån kan undvikas. Här finns utrymme för regeringen att tydligare styra området i rätt riktning, säger Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör på Statskontoret.

Statskontoret bedömer att fortsatt styrning med regeringsuppdrag är avgörande för att myndigheter ska kunna prioritera arbete som rör mäns våld mot kvinnor. Vi lämnar därför flera förslag på hur styrningen kan utvecklas framöver. Det handlar om uppdrag till myndigheter för att få fram fler förebyggande metoder och arbetssätt samt att den kunskap som finns ska komma till praktisk användning. Det handlar också om att Jämställdhetsmyndighetens roll behöver förtydligas, bland annat när det gäller deras roll i att samordna myndigheternas arbete med mäns våld mot kvinnor och i att ge underlag för regeringens styrning.