Till huvudinnehåll

Myndighetsanalyser

En myndighetsanalys är en bred genomlysning av en myndighets förutsättningar, verksamhet, resultat och utmaningar. Analysen kan fungera som underlag i regeringens myndighetsdialog och vid regeringens bedömning av hur myndigheten arbetar och samverkar för att säkerställa en rättssäker, effektiv och medborgar- och företagsorienterad förvaltning.

Modellen för myndighetsanalys: 1. Vilka uppgifter, resurser och mål? 2. Vilket resultat? 3a. Hur påverkar interna faktorer resultatet? 3b. Hur påverkar externa faktorer resultatet? 4. Vilka utvecklings- och framtidsfrågor?

Vi analyserar också andra organisationsformer och utgår även i dessa utredningar från modellen. Exempel på dessa är Svenska Filminstitutet, Nordiska museet och Statens medicinsk-etiska råd. Vi har också analyserat delar av en myndighets verksamhet enligt modellen, som i utredningen om styrningen av Polisens IT-verksamhet.

Modell för myndighetsanalyser

Myndighetsanalyserna görs utifrån en modell som Statskontoret tagit fram på uppdrag av regeringen.

 Modell för myndighetsanalyser

Genomförda myndighetsanalyser

På vår webbplats hittar du genomförda myndighetsanalyser från 2017 och framåt. Äldre myndighetsanalyser kan beställas från registrator

Förteckning över myndighetsanalyser

2021

Myndighetsanalys av Svenska kraftnät
Myndighetsanalys av Statens historiska museer

2020

Verksamheten vid Stiftelsen Dansens Hus
Myndighetsanalys av Datainspektionen
Myndighetsanalys av Riksantikvarieämbetet
Myndighetsanalys av Överklagandenämnden för studiestöd
Myndighetsanalys av Statens institutionsstyrelse

2018

Myndighetsanalys av Institutet för språk och folkminnen
Analys av Statens medicinsk-etiska råd

2017

Riksteatern – en turnerande nationalscen som bygger på ideellt engagemang. En analys enligt myndighetsanalysmodellen
Myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen
Myndighetsanalys av Institutet för rymdfysik
Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndighetsanalys av Forum för levande historia
Myndighetsanalys av Riksarkivet
Myndighetsanalys av Konstnärsnämnden
Myndighetsanalys av Statens Skolinspektion

2016

Myndighetsanalys av Myndigheten för delaktighet
Myndighetsanalys av Brottsoffermyndigheten
Myndighetsanalys av Rättsmedicinalverket

2015

Myndighetsanalys av Svenska institutet
Myndighetsanalys av Statens museer för världskultur
Myndighetsanalys av Statens musikverk
Myndighetsanalys av Statens skolverk
Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket

2014

Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet
Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket
Nordiska museet – ett centralmuseum i stiftelseform. En analys enligt myndighetsanalysmodellen

2013

Styrningen av Polisens IT-verksamhet
Myndighetsanalys av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Myndighetsanalys av Kommerskollegium
Scener ur ett Filminstitut
Myndighetsanalys av Sjöfartsverket

2012

Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan
Myndighetsanalys av Statens veterinärmedicinska anstalt
Myndighetsanalys av Kungliga biblioteket
Myndighetsanalys av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2011

Myndighetsanalys av Smittskyddsinstitutet
Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Myndighetsanalys av Diskrimineringsombudsmannen
Myndighetsanalys av Folke Bernadotteakademin
Myndighetsanalys av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Myndighetsanalys av Kulturrådet
Myndighetsanalys av Statens geotekniska institut
Myndighetsanalys av Socialstyrelsen
Tillväxtverket – verksamhet, resurser och styrning

2010

Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden
Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län
Myndighetsanalys av Sametinget
Myndighetsanalys av Skogsstyrelsen
Myndighetsanalys av Ungdomsstyrelsen

2009

Länsstyrelsen i Gotlands län - en myndighetsanalys