Till huvudinnehåll

Forskningsantologi från Statskontoret: Rättsstaten i den svenska förvaltningen

Statskontoret publicerar idag en forskningsantologi om rättsstaten i den svenska förvaltningen. I antologin analyserar och diskuterar tio forskare utvecklingstendenser och förändringsbehov i den statliga förvaltningen och i förvaltningspolitiken ur ett rättsligt perspektiv. Antologin avslutas med att Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen reflekterar över frågeställningarna som lyfts och blickar framåt.


2022-12-02

Rättsstaten är svår att definiera och dess roll inom svensk förvaltning är inte helt tydlig. Ibland skyms rollen av andra värden eller verksamhetsidéer i förvaltningen. Men flera reformer har genomförts i syfte att stärka rättsliga värden och en god förvaltningskultur.

Sammantaget ger förvaltningspolitiken, liksom utrednings- och lagstiftningsarbetet, en spretig bild av rättsstaten. Det skruvas här och justeras där, men ett samlat rättsstatligt perspektiv tycks saknas. Det är därför svårt att veta om vi är på väg mot en bättre rättsstat, om godtycket minskar eller om enskildas rättssäkerhet ökar.

Inte heller den här antologin ger något entydigt svar på dessa frågor. Men den ger läsaren en intressant och konkret inblick i hur rättsstaten utmanas och kommer till uttryck inom en rad centrala områden i den svenska förvaltningen.

Några axplock från antologin

"Trakasserier, hot och våld mot offentliganställda är ett växande arbetsmiljö- och demokratiproblem. Det är viktigt att bryta trenden, som annars riskerar att förvärras."
I kapitlet Hot och våld mot offentliganställda, hot mot rättsstaten skriver Patricia Jonason att hot och våld inte bara är ett arbetsmiljöproblem för de personer som utsätts. Fenomenet utgör också ett hot mot det demokratiska systemet, genom att offentligt anställda som möter allmänheten kan känna sig tvingade att fatta eller avstå från beslut eller åtgärder på grund av rädsla.

"Vikten av att iaktta de rättsstatliga principerna för god förvaltning visas inte minst i samband med olika ”affärer” inom förvaltningen, där både misstag och uppsåtligt agerande mot principerna ofta är en ingrediens."
I kapitlet Värdegrundsarbete som förvaltningspolitiskt verktyg beskriver Lena Marcusson vikten av att myndigheterna arbetar med värdegrund, ett offentligt etos eller en god förvaltningskultur. Genomgången visar på de olika sätt som regeringen har organiserat sådant arbete över tid, vilka fördelar och utmaningar som finns och hur arbetet i framtiden kan utvecklas.

Antologins kapitel

 • Inledning av Statskontorets projektledare Karl Djurberg Malm och lektorn i offentlig förvaltning Richard Sannerholm.
 • Rättssäkerhet i förhållande till myndigheters föreskrifter och allmänna råd – Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet
 • God förvaltning som rättstatsideal: hur kan principen realiseras inom EU:s sammansatta förvaltning? – Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet
 • Värdegrundsarbete som förvaltningspolitiskt verktyg – Lena Marcusson, professor emeritus i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet
 • När allas ansvar blir ingens ansvar – rättsliga utmaningar för sektorsansvar i tvärsektoriella frågor: exemplet persontransporter för människor med funktionsnedsättningar – Andreas Pettersson, lektor i juridik vid Södertörns högskola
 • Korruptionsbekämpning skyddar rättsstaten – Vilhelm Persson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet
 • Rättsstaten, krisberedskap och krishantering – Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala universitet
 • Outsourcing av rättsstaten. Myndigheters användning av konsulttjänster inom juridik – Richard Sannerholm, lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola
 • Hot och våld mot offentliganställda, hot mot rättsstaten – Patricia Jonason, docent i offentlig rätt vid Södertörns högskola
 • Rättsstatliga principer och beslutsprocesser i en (alltmer) digitaliserad och automatiserad förvaltning – Lena Enqvist biträdande universitetslektor & Markus Naarttijärvi, professor, Juridiska institutionen, Umeå universitet
 • Bemötandekrav och rättssäkerhet: Rättsliga krav på en medmänsklig attityd och ett tillmötesgående förhållningssätt – Moa Kindström Dahlin, docent och universitetslektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet
 • Avslutande reflektioner och en framåtblick av Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.