Till huvudinnehåll

SiS ungdomshem behöver bättre förutsättningar för vård av barn och unga

Vården av placerade barn och unga på SiS ungdomshem har vissa brister. Ansvaret för vården mellan SiS och regionerna är otydligt och personalens kompetens behöver möta behoven bättre.


2022-03-30

Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för vården av barn och unga enligt LVU vid 21 ungdomshem. Statskontoret har undersökt SiS förutsättningar för att bedriva denna vård och hur hela vårdkedjan fungerar för de barn och unga som placeras på ungdomshem.

Flera brister i vården, särskilt av flickor

Flickor utsätts oftare än pojkar för tvångsåtgärden avskiljning. De känner sig också mer otrygga än vad pojkarna gör. JO och IVO har riktat allvarlig kritik mot vissa ungdomshem och det tar för lång tid för SiS att åtgärda brister och missförhållanden.

SiS behöver se till att personalen vid ungdomshemmen har den kompetens de behöver för att bemöta och vårda barn och unga med komplexa problem, inte sällan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. SiS har på central nivå hittills inte gjort tillräckligt för att ge ungdomshemmen de förutsättningar de behöver.

– Det är mycket viktigt att SiS noga följer situationen vid ungdomshemmen och snabbt åtgärdar brister och missförhållanden. Samtidigt behöver SiS också skapa bättre förutsättningar för vården av barn och unga på längre sikt, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Otydligt ansvar för vård av placerade barn och unga

Barn och unga som är placerade på SiS ska få den hälso- och sjukvård de behöver, så är inte alltid fallet idag. Därför behöver ansvaret för regionerna tydliggöras genom en ändring i hälso- och sjukvårdslagen. Såväl socialtjänstens som SiS ansvar för de unga är tydligt i lag och förordning men respektive aktörs ansvar behöver kommuniceras. Samverkan mellan SiS, socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver fungera bättre. Tillsynen av verksamheten vid ungdomshemmen behöver omfatta hela vårdkedjan, det vill säga hälso- och sjukvården, socialtjänsten och SiS och därför föreslår vi att regeringen ger IVO ett sådant uppdrag.