Till huvudinnehåll

Statens många krav skapar betydande administration i kommunsektorn

Statskontoret har utrett de administrativa kostnader som uppstår hos kommuner och regioner till följd av statens styrning. Vår utredning visar att riktade statsbidrag samt statliga krav om uppgiftsrapportering och verksamhetsnära dokumentation medför omfattande administrativa kostnader. Administrationen tränger undan kommuners och regioners kärnverksamhet och egen styrning.


2022-05-31

Vi bedömer att regeringen och staten bär en stor del av ansvaret till att kommuner och regioner behöver ägna sig åt betungande och i vissa fall onödig administration. Styrningen är ofta för omfattande, detaljerad, kortsiktig och bristfälligt samordnad. Regeringen kan därför göra mycket för att förenkla administrationen för kommuner och regioner.

– Kommuner och regioner behöver goda förutsättningar att bedriva välfärdsverksamhet och styra sin egen verksamhet. Den administration som staten skapar genom riktade statsbidrag och detaljstyrning måste minska för att frigöra resurser i kommuner och regioner, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Det finns goda skäl för staten att styra, följa upp, kontrollera och stödja kommunsektorn. Men Statskontoret anser att regeringen måste prioritera vilken styrning som är mest angelägen utifrån den kommunala verksamhet som riskerar att trängas undan. Vi menar att statens styrning kan bli tydligare och mer ändamålsenlig, samtidigt som de administrativa kostnaderna minskar.

Vi föreslår att regeringen genomför en samlad översyn av de riktade statsbidragen i syfte att kraftigt minska antalet, förenkla utformningen och tillhandahålla samlad information om alla bidrag.

Vi föreslår ett uppdrag till 16 statliga myndigheter och länsstyrelserna om att förenkla för kommunsektorn och ompröva statliga krav för att minska administrationen vid uppgiftsrapportering.

Ytterligare ett förslag är att regeringen tillsätter två utredningar för att se över lagstiftningen som medför administration för yrkesgrupper som lärare, rektorer, läkare och sjuksköterskor.