Till huvudinnehåll

Färre än hälften i arbete efter Arbetsförmedlingens intensivår

De flesta deltagare i den arbetsmarknadspolitiska satsningen intensivåret tar inte del av språkintensiva och arbetsplatsnära insatser, som regeringen velat. Intensivåret lyckas ändå relativt bra med att stödja kvinnor så att de kommer ut på arbetsmarknaden.


2023-04-03

Statskontoret har på uppdrag av regeringen undersökt hur Arbetsförmedlingen genomfört intensivåret, en satsning som riktar sig till nyanlända personer inom etableringsprogrammet och som startade i april 2021. Syftet med intensivåret är att deltagarna genom språkintensiva och arbetsplatsnära insatser ska komma i arbete inom ett år. Statskontoret bedömer att detta syfte inte är uppnått, eftersom färre än hälften av deltagarna kommer i arbete efter att de varit med i intensivåret. Innehållet som deltagarna tar del av är också mindre intensivt än vad som var tänkt.  

– De flesta deltagare får inte ett intensivår som lever upp till regeringens intentioner. Färre än hälften av deltagarna har till exempel fått praktisera på en arbetsplats, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.  

Samtidigt får deltagarna i intensivåret betydligt mer stöd av Arbetsförmedlingens handläggare än vad andra deltagare i etableringsprogrammet får. Intensivårets deltagare kommer också i arbete i dubbelt så stor utsträckning som andra deltagare i etableringsprogrammet.  

Andelen män och kvinnor som deltar i intensivåret är ungefär lika stor, men fler män än kvinnor får arbete efter att de avslutat intensivåret. Intensivåret lyckas dock relativt bra med att hjälpa kvinnor att få arbete. Kvinnor som gått intensivåret har i dubbelt så stor utsträckning kommit i arbete, jämfört med de som har deltagit i det vanliga etableringsprogrammet. Bland kvinnor med lägre utbildning är andelen tre gånger så hög.  

Antalet deltagare i intensivåret är betydligt lägre än vad Arbetsförmedlingen räknat med. Detta förklaras bland annat av att deltagarna stannar kortare än planerat i intensivåret. Eftersom antalet deltagare är så litet, föreslår Statskontoret att regeringen överväger att göra det möjligt för fler grupper att ta del av intensivåret, exempelvis långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin. Statskontoret lämnar också ytterligare förslag till Arbetsförmedlingen och regeringen om intensivårets genomförande.   


Läs och ladda ned rapporten Genomförandet av ett intensivår för nyanlända – Slutrapport