Till huvudinnehåll

Kommuner och regioner behöver förstärka sitt arbete mot korruption

Kommuner och regioner behöver bli bättre på att arbeta mot korruption. Det behövs för att möta både nya och sedan tidigare kända riskområden. Statskontoret har analyserat arbetssätt mot korruption samt korruptionens utveckling och riskområden i svenska kommuner och regioner. Slutsatserna presenteras tillsammans med en lägesbild i vår nya rapport Nya utmaningar och gamla problem - om korruption i kommuner och regioner.

En viktig slutsats i rapporten är att kommuner och regioner behöver arbeta mer medvetet och strukturerat mot korruption. Många kommuner och regioner analyserar inte vilka korruptionsrisker som finns i deras verksamhet. Många kommuner och regioner saknar dessutom utbildningar för anställda där frågor om korruption tas upp.

– Kommuner och regioner behöver se till att alla som arbetar i deras verksamheter känner till vilka regler som gäller och hur de ska agera när det finns misstankar om korruption, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Korruption är ett allvarligt samhällsproblem, även om Sverige står sig väl jämfört med många andra länder. Statskontoret konstaterar att olika undersökningar av korruptionens utveckling pekar i olika riktning, och att det därför inte går att säga om korruptionen i Sverige över tid har ökat eller minskat. I rapporten presenteras resultat från både tidigare undersökningar, Statskontorets egna enkäter och statistik från Polisen.

Alla kommuner och regioner har verksamheter som är särskilt utsatta för korruptionsrisker, som stora upphandlingar och inköp och verksamhet i bygg- och anläggningsbranschen. Kommuner och regioner möter idag även delvis nya riskområden, kopplade till välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan.

Statskontorets förslag och rekommendationer

Statskontoret lämnar förslag på kunskapshöjande insatser från regeringen och tio rekommendationer till kommuner och regioner på hur de kan förbättra sitt arbete mot korruption.

1. Ledningen har ett stort ansvar och måste ha en central roll i det förebyggande arbetet mot korruption. Exempel: ta initiativ till aktiviteter mot korruption, besluta om vem som har ansvar för frågorna, och hantera korruptionsmisstankar.

2. Korruption är mer än bara mutbrott. Förebygg all korruption som innebär att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra.

3. Polisanmäl misstankar om korruptionsbrott. Det gäller när det finns konkreta misstankar om korruption som exempelvis rör en anställd eller en förtroendevald.

4. Analysera risker för korruption, och involvera personalen. Att ta med personal i diskussionerna om risker för korruption kan göra riskanalyserna mer träffsäkra och personalen mer medveten om risker.

5. Integrera arbetet mot korruption i redan befintliga processer så långt det går. Exempel: i det årliga arbetet med intern kontroll eller arbetsmiljö samt i arbetet mot välfärdsbrottslighet. Fokusera på konkreta åtgärder som ger effekt.

6. Styrdokument ska vägleda och vara kända. Det gäller både i egna verksamheter och inom de kommun- och regionägda bolagen.

7. Stärk nödvändiga kunskaper och gör medarbetarna mer medvetna om korruptionsrisker. Exempel: håll frågan om risker för korruption levande genom regelbundna utbildningar och samtal om korruption samt genom att sprida aktuell information om korruption inom verksamheterna.

8. Intern öppenhet kan bidra till att bryta tystnadskulturer. Prata öppet om inträffade händelser och hur ni hade kunnat arbeta annorlunda för att förhindra dem.

9. Informera anställda om var de kan vända sig om de har frågor eller vill anmäla. Se till att det finns information om bland annat de anställdas grundlagsskyddade rättigheter att lämna information till publicerande media.

10. Samverka och lär av andra. Sök samverkan med andra kommuner eller regioner och ta kontakt med SKR för att genom deras olika nätverk och stödmaterial förbättra arbetet mot korruption.