Till huvudinnehåll

Myndigheternas arbete för att skydda samhället mot hundattacker är inte tillräckligt effektivt

Statskontorets utredning visar att länsstyrelsernas och Polisens arbete enligt tillsynslagen för att skydda samhället mot skador eller störningar som hundar kan orsaka inte fungerar tillräckligt effektivt. Myndigheternas omedelbara omhändertaganden av djur enligt djurskyddslagen fungerar inte heller effektivt.

Länsstyrelsernas bedömningsgrunder och beslutsfattande inom ramen för tillsynslagen varierar. Och i förhållande till antalet anmälningar som kommer in fattar länsstyrelserna få beslut som får konsekvenser för hundägarna.

Vi kan även se att länsstyrelserna har bristande system och rutiner för handläggningen vilket påverkar deras förutsättningar att agera och handlägga ärenden effektivt och rättssäkert. Samtidigt ser vi att länsstyrelsernas beslutsfattande ökat något över tid och att de jobbar för att förbättra sina system och rutiner.

Polismyndigheten tolkar sin roll i arbetet snävt och är återhållsam med att omhänderta hundar enligt tillsynslagen om det skett en incident. Det gör att systemet i sin helhet inte fungerar effektivt för att förebygga skador och olägenheter. Det finns också brister i myndigheternas samarbete vilket försämrar effektiviteten i verksamheten. Det gäller både deras verksamhet enligt tillsynslagen och djurskyddslagen.

Samtidigt ser vi i utredningen att myndigheterna saknar vissa befogenheter för att kunna arbeta effektivt och ändamålsenligt. En otydlig styrning från regeringen och att myndigheterna inte har tillräckliga befogenheter bidrar också till att arbetet inte fungerar ändamålsenligt.

– Länsstyrelserna och Polismyndigheten behöver arbeta annorlunda och hitta bättre former för att samarbeta och utbyta information framöver för att verksamheten ska fungera bättre. Men myndigheterna behöver också ökade befogenheter för att kunna arbeta mer effektivt och skyndsamt. Där behöver regeringen ta initiativ till lagändringar, säger Statskontorets generaldirektör, Annelie Roswall Ljunggren.

Statskontorets förslag

Statskontorets föreslår bland annat att:

  • Länsstyrelserna stärker sina interna system och stödstrukturer för att se till att de hanterar och fattar beslut enligt tillsynslagen och djurskyddslagen på ett mer enhetligt sätt. Länsstyrelserna bör även se över både hur mycket resurser som de tilldelar verksamheten enligt tillsynslagen och sin tillgänglighet för allmänheten och för andra myndigheter.
  • Polismyndigheten säkerställer att deras rutiner och tillämpning av gällande rätt är anpassade till myndighetens uppdrag. Det handlar bland annat om att förtydliga interna rutiner och kommunikation så att de överensstämmer med lagstiftning, förarbeten och JO-beslut som gäller handräckningar och omedelbara omhändertaganden av hundar enligt tillsynslagen.
  • Regeringen ger myndigheterna ökade befogenheter inom tillsynslagen och djurskyddslagen genom att ta initiativ till författningsändringar. Det handlar bland annat om att utöka länsstyrelsernas möjligheter att utreda anmälningar enligt tillsynslagen, och att ge både länsstyrelserna och Polismyndigheten bättre möjligheter att agera skyndsamt när djur behöver omhändertas.
  • Myndigheterna förbättrar sin samverkan på lokal, regional och nationell nivå.
  • Regeringen ger en länsstyrelse i uppdrag att ta fram nationella mål och indikatorer för arbetet enligt tillsynslagen, samt att följa upp och rapportera arbetet till regeringen. Samma länsstyrelse bör få i uppdrag att ansvara för samordning, stöd och vägledning samt för att utfärda föreskrifter för verksamheten enligt tillsynslagen.
  • Regeringen förtydligar sina förväntningar på Polismyndighetens roll i verksamheten enligt tillsynslagen.

Om uppdraget

Statskontoret har haft i uppdrag av regeringen att utvärdera länsstyrelsernas och Polismyndighetens verksamhet enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter samt viss verksamhet enligt djurskyddslagen (2018:1192).

Fokus i utredningen är på Polismyndighetens och länsstyrelsernas verksamhet och deras förutsättningar för att arbeta effektivt enligt tillsynslagen och vissa delar av djurskyddslagen. Den del av verksamheten enligt djurskyddslagen som Statskontoret utvärderat gäller Polisens och länsstyrelsernas omedelbara omhändertaganden.

I uppdraget har inte ingått att utreda frågan om ett eventuellt rasförbud eller att ytterligare reglera avel, uppfödares eller djurägares ansvar.

Om myndigheternas verksamhet enligt tillsynslagen och djurskyddslagen

Verksamheten enligt tillsynslagen syftar till att skydda omgivningen från skador och olägenheter som hundar och katter kan orsaka. Verksamheten enligt djurskyddslagen ska bidra till ett gott djurskydd.

Myndigheternas roll i arbetet enligt tillsynslagen är helt händelsestyrd. Länsstyrelserna tar emot anmälningar om en hund bitit eller skadat en person eller annat djur. Utifrån anmälan ska de bedöma vilka åtgärder som de eventuellt bör vidta mot hunden och hundägaren. Det kan handla om att förelägga om koppeltvång, munkorg och hundförbud eller att omhänderta hunden. Polisen har en roll i akuta situationer och på jourtid att ingripa och vid behov omhänderta en hund om den till exempel allvarligt skadat någon. Polisen ska också hjälpa länsstyrelserna i de fall där det krävs en polismans särskilda vålds- och tvångsbefogenheter (genom begäran om handräckning) i deras arbete. Det kan vara för att verkställa länsstyrelsens beslut om omhändertagande eller för en kontroll.  

Länsstyrelserna och Polismyndigheten har även motsvarande roll när det gäller djur som far eller riskerar att fara illa enligt djurskyddslagen. Polisen utreder brott mot lagen om tillsyn av hund och katt och djurskyddslagen.

Läs rapporten och kontakt

Läs och ladda ner rapporten Hund under kontroll – förslag för att stärka myndigheternas verksamhet enligt tillsynslagen och viss verksamhet enligt djurskyddslagen