Till huvudinnehåll

Statskontoret föreslår förändrad organisering av nämndmyndigheter

Statskontoret har kartlagt och prövat när ledningsformen nämndmyndighet är lämplig. De viktigaste skälen till att organisera en verksamhet i en nämndmyndighet är att det behövs ett kollektivt beslutsfattande samt en organisatorisk gräns till annan verksamhet.


2024-06-11

Vår kartläggning visar att ledningsformen nämndmyndighet är ett kostnadseffektivt sätt att föra samman kvalificerad kompetens för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

Statskontoret bedömer att formen är lämplig för nästan hälften av nämndmyndigheterna. Nitton av dem bör fortsätta att bedrivas som nämndmyndigheter, varav en kan slås samman med andra nämndmyndigheter. Dessa verksamheter är av domstolsliknande karaktär. Samtidigt passar nämndformen mindre väl för resterande verksamheter.

Nämndmyndigheternas verksamhet är sådan att de många gånger kan och bör få genomföra sitt uppdrag på ett självständigt sätt.

I rapporten förslår också Statskontoret att regeringen:

  • Ändrar organiseringen och ledningsformen för 8 nämndmyndigheter.
  • Utreder alternativ organisering för 4 nämndmyndigheter. Detsamma gäller för gruppen med 24 övervakningsnämnder, som vi i vår analys behandlar som en verksamhet.
  • Analyserar om 3 nämndmyndigheters verksamheter fortfarande har motiverade statliga åtaganden eller om arbetet kan hanteras av exempelvis arbetstagarorganisationerna.
  • Utreder resterande 8 nämndmyndigheters organisering i ett senare skede.
  • Ser till att alla nämndmyndigheter får en förordning med instruktion, att finansieringen blir enhetligare samt reglerar vilken myndighet som är värdmyndighet för nämndmyndigheten.

Förslagen kan bidra till en mer ändamålsenlig statsförvaltning

Förslagen bidrar till en mer ändamålsenlig organisering av statlig verksamhet. De bidrar också till att förutsättningarna för nämndmyndigheterna blir tydligare. 

– Förhoppningsvis kan vår rapport bidra till ökad förståelse och tydlighet för när nämndformen är lämplig. Det är ofta effektivt att organisera en verksamhet i en nämndmyndighet, men det finns också begräsningar, säger generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Läs rapporten

Läs och ladda ner rapporten En form för kollektivt beslutsfattande – En kartläggning och prövning av nämndmyndigheter