Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsanalys av Svenska kraftnät

Statskontoret har analyserat Svenska kraftnät enligt modellen för myndighetsanalyser. Svenska kraftnäts uppdrag är att förvalta, driva och utveckla Sveriges transmissionsnät och att vara systemansvarig myndighet.

Det innebär att myndigheten ansvarar för att upprätthålla driftsäkerheten i kraftsystemet och att det är balans mellan den el som produceras och förbrukas. Myndigheten är också elberedskapsmyndighet och har uppgifter som rör bland annat telekom och dammsäkerhet. Svenska kraftnät har cirka 800 årsarbetskrafter och finansierar sin verksamhet främst genom avgifter som betalas av regionnätsföretag, stora elproducenter och balansansvariga.

Svenska kraftnät fullgör i allt väsentligt sitt uppdrag men det finns flera förbättringsområden

Statskontoret bedömer att Svenska kraftnät i allt väsentligt har fullgjort sitt uppdrag under perioden 2016–2020 för de uppgifter som rör transmissionsnätet och systemansvaret. Myndigheten har brutit ner sitt uppdrag och regeringens styrning på ett tydligt sätt och utför de uppgifter som de enligt instruktionen ska utföra. Vi bedömer att driftsäkerheten i transmissionsnätet har varit god under perioden, vilket är en grundläggande aspekt av Svenska kraftnäts huvuduppdrag.

Men vår myndighetsanalys visar också att det finns flera viktiga områden hos Svenska kraftnät som myndigheten måste åtgärda för att kunna fullgöra uppdraget framöver. Det gäller bland annat myndighetens investeringar och kompetensförsörjning. Vi anser att Svenska kraftnäts årsredovisningar generellt ger en överskådlig bild av resultaten, men det finns ändå flera aspekter som bör redovisas mer utförligt. Det gäller inte minst redovisningen av myndighetens kostnadseffektivitet i förhållande till jämförbara företag. Flera av åtgärderna skulle också stärka myndighetens arbete för en god förvaltningskultur.

Svårt att bedöma hur effektivt Svenska kraftnät använder sina resurser

Statskontoret anser att det är svårt att bedöma hur effektivt Svenska kraftnät använder sina resurser. Samtidigt deltar Svenska kraftnät i flera olika internationella studier där effektiviteten i verksamheten jämförs med andra länder. Men det är svårt att göra sådana jämförelser av flera skäl, bland annat på grund av skillnader i regelverk och geografi. Resultaten av dessa jämförelser redovisas endast knapphändigt eller inte alls av Svenska kraftnät. Jämförelserna med andra länder har bland annat varit en av grunderna för att ta fram myndighetens nyligen lanserade effektiviseringsprogram.

Svenska kraftnät behöver förbättra flera interna faktorer för att fullgöra sitt uppdrag framöver

Vår analys visar att Svenska kraftnäts kompetensförsörjning är avgörande för myndighetens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag framöver. Myndigheten har många vakanser att fylla, även på chefsposter. Viktiga förklaringar till vakanserna är myndighetens brist på strategiskt kompetensförsörjningsarbete och i vissa fall lönekonkurrens med andra arbetsgivare. Svenska kraftnäts stora användning av konsulter riskerar också att hindra kontinuitet och enhetlighet i myndighetens verksamhet.

Samtidigt som myndigheten försöker rekrytera personal har organisationen växtvärk. Det beror på att ledningen inte tillräckligt proaktivt genomför nödvändiga förändringar i organisationen. Det leder i sin tur till att enhetscheferna får en särskilt pressad situation. Situationen förvärras av att de inte har tillgång till tillräckliga stödfunktioner.

Viktiga funktioner som HR och juridik är undanskymda i organisationen. Det försvårar situationen både för enhetscheferna, för kompetensförsörjningsarbetet i stort och ledningens strategiska arbete. Vår analys visar också att internrevisorns administrativa placering strider mot Internrevisionsförordningen och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter.

Vår analys visar också att Svenska kraftnät inte arbetar tillräckligt strategiskt och strukturerat med sina omvärldsrelationer.

Flera externa faktorer påverkar Svenska kraftnäts resultat

Det finns även externa faktorer som i olika grad påverkar Svenska kraftnäts förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Det gäller bland annat regeringens styrning. Vi bedömer att regeringens ekonomiska mål för Svenska kraftnäts avgiftsbelagda verksamhet endast i liten utsträckning påverkar myndighetens inre effektivitet. Sannolikt har målet främst andra syften. Vidare är det oklart om Svenska kraftnät fullgör sitt uppdrag enligt instruktionen att bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde.

Den statliga lönepolitiken har under lång tid varit att staten inte ska vara löneledande. Svenska kraftnät måste precis som alla andra myndigheter finna en balans mellan strävan att inte vara löneledande, men ändå sätta löner på ett sådant sätt att de kan bedriva verksamheten effektivt.

Svenska kraftnäts verksamhet påverkas även av andra externa faktorer, exempelvis koncessionsprocesser för utbyggnad av transmissionsnätet, frågor om markåtkomst samt Sveriges säkerhetspolitiska läge.

Statskontorets förslag

Vi föreslår att Svenska kraftnät:

 • tar fram en strategi för hur myndigheten ska utvecklas och lyckas med sin kompetensförsörjning i takt med att den växer
 • ser över behovet av biträdande enhetschefer och andra stödfunktioner på enheterna
 • förbättrar sin verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan så att den bättre speglar hur myndigheten ska genomföra sitt uppdrag
 • ser till att HR och juridikfunktionen får plats i ledningsgruppen och placerar funktionerna direkt under generaldirektören eller i en stab under generaldirektören
 • placerar internrevisionschefen direkt under myndighetens ledning i enlighet med gällande regelverk
 • utreder om internrevisionen behöver fler medarbetare
 • analyserar användningen av konsulter i myndigheten
 • tar fram och redovisar nyckeltal för användningen av konsulter i myndigheten
 • särskilt analyserar och tar fram förslag till hur investeringsprognoserna kan förbättras
 • tar fram en strategi för myndighetens samverkan med omvärlden
 • analyserar hur myndighetens årsredovisning kan bli tydligare och mer utförlig 
 • redovisar resultaten av de internationella effektivitetsjämförelser som myndigheten deltar i
 • arbetar aktivt med att finna sin tolkning av den statliga lönepolitiken för att kunna hitta en balans och ytterligare effektivisera sin kompetensförsörjning.

Vi föreslår att regeringen:

 • tar fram nya mål för att styra Svenska kraftnäts inre effektivitet
 • ändrar eller helt tar bort regleringen om tjänsteexport i Svenska kraftnäts instruktion.