Till huvudinnehåll

Myndighetsanalys av Svenska kraftnät

2021:14
Publicerad: 2021-10-01

Statskontoret har analyserat Svenska kraftnät enligt modellen för myndighetsanalyser. Svenska kraftnäts huvuduppdrag är att förvalta, driva och utveckla Sveriges transmissionsnät och att vara systemansvarig myndighet.

Statskontoret bedömer att Svenska kraftnät under perioden 2016–2020 i allt väsentligt har fullgjort sitt uppdrag som rör verksamhetsgrenarna Transmissionsnät och Systemansvar. Men Svenska kraftnät har inte nått sina mål för antalet anställda och investeringarna har varit lägre än planerat.

Samtidigt som Svenska kraftnät har svårt att rekrytera rätt kompetens har organisationen växtvärk. Enheter hinner bli för stora innan ledningen genomför förändringar. Dessutom är centrala funktioner som HR och juridik undanskymda i organisationen vilket hämmar förutsättningarna för en god förvaltningskultur.

Vidare går det inte att bedöma hur effektivt Svenska kraftnät använder sina resurser. Statskontoret har gjort sin bedömning utifrån regeringens ekonomiska mål om att kostnadseffektiviteten i myndigheten ska vara minst lika hög som i jämförbara företag. Det finns flera studier som jämför effektiviteten i Svenska kraftnäts verksamhet med motsvarande företags i andra länder, men resultaten är för svårbedömda för att vi ska kunna dra någon säker slutsats.

Statskontoret lämnar i rapporten ett antal förslag som syftar till att Svenska kraftnät ska kunna fullgöra sitt uppdrag framgent. Vi föreslår bland annat att Svenska kraftnät tar fram en strategi för hur de ska utvecklas och lyckas med sin kompetensförsörjning, placerar funktionerna för HR och juridik närmare ledningen och analyserar hur investeringsprognoserna kan förbättras.