Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Statsförvaltningen i korthet 2021

I den årligen rapporten Statsförvaltningen i korthet redovisar vi information om den statliga förvaltningens struktur och organisation. Vi redogör för förändringar som har skett under året, och även för trender under längre tid.

Inga nya myndigheter tillkommer under 2021

Den 1 januari 2021 fanns det 341 myndigheter under regeringen. Det kommer inte att tillkomma några nya myndigheter under 2021. Däremot kommer två nya myndigheter att inrättas under 2022. Men vi kan också konstatera att antalet myndigheter har minskat, sett i ett längre tidsperspektiv. Sedan millennieskiftet har antalet myndigheter under regeringen nästan halverats.

Flest myndigheter finns inom området samhällsskydd och rättsskipning. En av dessa är Polismyndigheten, som är den största myndigheten under regeringen. Men de flesta myndigheter är förhållandevis små. Drygt 40 procent av myndigheterna har färre än 50 årsarbetskrafter.

Antalet anställda har ökat över tid

Antalet anställda vid myndigheterna har ökat över tid, trots att antalet myndigheter har blivit färre. I dag finns det ungefär 238 000 årsarbetskrafter i myndigheterna under regeringen. Samtidigt har statens andel av antalet anställda på arbetsmarknaden varit oförändrad. Den ligger på ungefär fem procent. 

Antalet särskilda organ i myndigheterna ökar över tid. Under 2020 fanns det 101 särskilda beslutsorgan och 63 rådgivande organ i myndigheterna. Även antalet överdirektörer har ökat under de senaste åren. Åtminstone en tredjedel av de 17 överdirektörerna som finns i dag har tillsatts under de senaste fem åren.

Allmänheten bedömer att kvaliteten i myndigheterna har ökat

Allmänheten bedömer att kvaliteten i de statliga myndigheterna har ökat under 2020. Det gäller för alla utom en av de myndigheter som har ingått i mätningen under tidigare år. Folkhälsomyndigheten har fått särskilt höga omdömen av allmänheten. Det är första gången som Folkhälsomyndigheten ingår i mätningen.