Till huvudinnehåll

Statsförvaltningen i korthet 2021

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling. I rapporten Statsförvaltningen i korthet redovisar vi en översiktlig bild av svenska myndigheter.

Den första januari 2021 fanns det 341 myndigheter under regeringen. Det är lika många myndigheter som 2020. Men under 2022 kommer minst två nya myndigheter att inrättas.

Flest myndigheter finns inom verksamhetsområdet Samhällsskydd och rättskipning. Förhållandevis många myndigheter finns också inom områdena Näringslivsfrågor, Allmän offentlig förvaltning och Utbildning.

Antalet årsarbetskrafter i myndigheterna under regeringen är i år 238 000, vilket är en ökning med ungefär 9 000 jämfört med föregående år.

Sett till absoluta tal fanns det 2019 flest statligt förvärvsarbetande i Stockholms, Västra Götalands, och Skånes län. Högst andel statligt anställda i förhållande till befolkningen hade Uppsala, Gotlands och Norrbottens län.

Allmänheten bedömer att kvaliteten i de statliga myndigheterna har ökat under 2020. Det gäller för alla utom en av de myndigheter som har ingått i mätningen under tidigare år. Folkhälsomyndigheten har fått särskilt höga omdömen av allmänheten. Det är första gången som Folkhälsomyndigheten ingår i mätningen.