Till huvudinnehåll

Utvärdering av regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

2015:9
Publicerad: 2015-04-15

Statskontoret har utvärderat regeringens alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksstrategi (ANDT-strategi) 2011-2015. Statskontorets övergripande slutsats är att strategins utformning i stort sett varit ändamålsenlig för att nå regeringens mål om att komma till rätta med de problem som bruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak orsakar.

Strategins målstruktur har bidragit till att förankra målen för regeringens ANDT-strategi på nationell, regional och lokal nivå. Uppföljningen av målen har blivit mer samordnad än tidigare. Många av de åtgärder som regeringen finansierat inom ramen för strategin har förutsättningar att vara verkningsfulla på längre sikt. Flertalet åtgärder rör kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. Sett till fördelningen av ekonomiska medel och åtgärdernas målgrupper har barn och unga varit en prioriterad målgrupp. Många åtgärder har också riktats till hälso- och sjukvården