Till huvudinnehåll

Utvärdering av strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

2016:31
Publicerad: 2016-12-16

Statskontoret har utvärderat regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (hbt-strategin). Statskontorets övergripande slutsats är att de statliga insatserna och strukturen i strategin har bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål. Vi anser dock att det finns behov av att förtydliga och förbättra roll- och ansvarsfördelning, styrning och samordning, uppföljning samt prioritering av insatser.

Om inte strategins insatser och struktur utformas på ett ändamålsenligt sätt finns en risk att den inte ger den strategiska inriktning av hbtq-arbetet som krävs för att uppsatta mål ska kunna nås. Statskontoret lämnar därför ett antal rekommendationer till regeringen om hur de fortsatta insatserna och strukturen bör utformas för att främja ett ändamålsenligt och långsiktigt arbete.