Till huvudinnehåll

Utvärdering av regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar. Delrapport

2017:15

Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera genomförandet av åtgärderna i regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar. I uppdraget ingår att redovisa vilka effekter åtgärderna har fått samt analysera om ytterligare insatser inom ramen för ungdomspolitiken behövs för unga som varken arbetar eller studerar, och i så fall lämna förslag på sådana.

Detta är en delredovisning av uppdraget som Statskontoret ska slutredovisa den 14 juni 2019.

Delredovisningen omfattar tre åtgärder:

  • Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att fördela bidrag till ”en väg in”-verksamhet och uppsökande verksamhet
  • Uppdrag till Folkbildningsrådet att fördela bidrag till folkhögskolor och studieförbund för att matcha utbildning med individens förutsättningar och arbetsgivares behov
  • Uppdrag till Skolverket att genomföra verksamhetsnära insatser för att förebygga att elever hoppar av gymnasiet

Utvärderingen visar att arbetet med strategin har fått en trevande start och att genomförandet inte sker på ett samlat sätt. Det har också tagit tid att komma igång med åtgärderna. 

De lokala projekt som Statskontoret har besökt menar att det statliga stödet har varit avgörande för att komma igång med verksamheten. Projekten bedömer också att deras insatser har gjort nytta för de individer som har fått del av insatserna. 

Statskontoret ser dock en risk att åtgärdernas räckvidd blir begränsad. Det beror bland annat på att åtgärderna inte är utformade för att säkra utvärdering och kunskapsspridning.