Till huvudinnehåll

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter – utmaningar i statens arbete

2018:8
Publicerad: 2018-03-15

Statskontoret har analyserat hur Sverige efterlever FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Statskontoret konstaterar att regeringen, statliga myndigheter och statliga bolag har vidtagit relevanta åtgärder för att efterleva principerna. Samtidigt visar vår analys att regeringen bör överväga ytterligare åtgärder i syfte att förbättra efterlevnaden. 

Statskontoret lämnar i rapporten ett antal rekommendationer till regeringen, statliga bolag och myndigheter. Bland annat föreslår vi att regeringen överväger att införa krav på att företag ska vidta vissa åtgärder för att skydda de mänskliga rättigheterna. Statskontoret föreslår också att regeringen ser över möjligheten att undanröja en del av de hinder som finns för att gottgöra företagsrelaterade övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. 

Statskontoret föreslår även att de kriterier som används för uppföljning och utvärdering av bolag som staten äger, eller av stöd som statliga aktörer lämnar till företag, ska harmoniseras med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi lämnar också förslag på åtgärder som syftar till att förbättra statens vägledning till företagen om vad det innebär att efterleva FN:s principer.