Till huvudinnehåll

Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Slutrapport

2018:18

Den 1 januari 2015 ombildades Rikspolisstyrelsen, de 21 länspolismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten. De övergripande målsättningarna med reformen är att skapa förutsättningar för ett förbättrat verksamhetsresultat och en högre kvalitet i polisens arbete. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera ombildningen. Detta är uppdragets slutrapport.

Statskontoret bedömer att ombildningen har skapat bättre förutsättningar för polisen att bedriva en effektiv verksamhet. Men trots detta har ombildningen ännu inte lett till bättre verksamhetsresultat och högre kvalitet i Polisens arbete. Förmågan att ingripa mot brott har inte stärkts och utredningsverksamhetens resultat har fortsatt att försämras. Polisen har heller inte på något entydigt sätt blivit mer tillgänglig eller förbättrat sin kontakt med medborgarna. 

Ett skäl till varför målen med reformen inte har uppfyllts är att Polismyndigheten inte fullt ut utnyttjar de fördelar som en samlad organisation ger för att styra verksamheten. Det har inte heller funnits tillräckligt med resurser för att infria flera av målen. Ytterligare ett skäl är att det kan vara för tidigt att se effekterna av åtgärder som Polisen nyligen har genomfört.