Till huvudinnehåll

Utvärdering av styrningen av strategin för romsk inkludering

2018:13
Publicerad: 2018-06-01

Regeringens strategi för romsk inkludering är en förstärkning av politiken för de nationella minoriteterna. Statskontoret har utvärderat om strukturen för den statliga styrningen varit ändamålsenlig och på ett effektivt sätt bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål. I uppdraget har också ingått att granska i vilken utsträckning den romska minoriteten har deltagit i och utövat inflytande över styrningen av strategin.

Statskontorets slutsats är att många av regeringens insatser har präglats av kort framförhållning och ett kortsiktigt perspektiv. Länsstyrelsen i Stockholms län, som har en central roll för att samordna strategin, har inte haft tillräckliga förutsättningar för att systematiskt arbeta med sitt uppdrag att sprida kunskaper om arbetet med romsk inkludering. 

Strategin sträcker sig fram till 2032 och Statskontoret lämnar ett antal rekommendationer som syftar till att effektivisera regeringens och de statliga myndigheternas framtida arbete med strategin.