Till huvudinnehåll

Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner. Slutrapport

2020:15
Publicerad: 2020-06-25

Regeringen har en mycket hög ambition för Sveriges arbete med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Men Statskontorets analys visar att ambitionen ännu inte har påverkat myndigheters, kommuners och regioners hållbarhetsarbete i någon större utsträckning. Inriktningen för arbetet med agendan i Sverige behöver förtydligas.

Regeringen behöver i det fortsatta arbetet ta fram en inriktning för arbetet och peka ut vilka områden inom Agenda 2030 som ska prioriteras i Sverige.

– Regeringen bör fokusera på de områden där Sverige har stora utmaningar. Det är också viktigt att utveckla samordningen mellan departementen, så att regeringens samlade förmåga att bidra till agendan förstärks, säger Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör på Statskontoret.

Statskontorets analys visar att arbetet med Agenda 2030 skiljer sig mycket åt i ambitionsnivå och utförande mellan olika delar av landet. Bland annat har små kommuner och regioner ofta inte förutsättningar att prioritera arbetet med agendan.

Länsstyrelserna har en viktig roll i arbetet med Agenda 2030 i Sverige. Statskontoret föreslår att regeringen ger länsstyrelserna ett tydligare uppdrag att bidra till arbetet med agendan på lokal och regional nivå.