Till huvudinnehåll

Myndighetsanalys av Statens institutionsstyrelse

2020:7
Publicerad: 2020-03-31

Statens institutionsstyrelse (SiS) ger de flesta ungdomar och klienter ett tryggt omhändertagande, men vården har en bit kvar innan den är likvärdig.

Statskontorets utredning visar att SiS fullgör viktiga delar av sitt uppdrag att bedriva individuellt anpassad tvångsvård. Plats erbjuds snabbt och en hög andel av ungdomarna och klienterna upplever att vistelsen på SiS har varit trygg.

Men mycket i vår utredning pekar på att vården inte är likvärdig. Det finns variationer i hur institutionerna bedriver verksamheten och SiS har svårt att erbjuda vård som är anpassad efter alla de målgrupper som kommer till myndigheten. Det gäller exempelvis vid svår psykiatrisk problematik. Flickor får också en i vissa delar sämre vård än pojkar.

Det är viktigt att SiS ökar styrningens genomslag

SiS interna styrkedja kan utvecklas för att bättre reflektera myndighetens uppdrag. SiS bör utveckla uppföljningen av vårdens innehåll och kvalitet samt dra mer nytta av den information som framkommer för att bättre kunna styra verksamheten.

– Statskontoret bedömer att SiS kan öka kvaliteten, rättssäkerheten och likvärdigheten i vården genom att förbättra styrningens genomslag i verksamheten, säger Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör på Statskontoret.

Det är bland annat viktigt att stärka huvudkontorets samordnande funktion, förbättra förvaltningen och implementeringen av myndighetens styrdokument samt säkerställa att institutionerna har förutsättningar att tillämpa kunskapsbaserade metoder.

För att ungdomarna och klienterna ska få tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och även få förutsättningar för en god eftervård, krävs att SiS förbättrar sin samverkan med regionernas hälso- och sjukvård samt socialtjänsten.

Statskontoret vill betona att SiS redan bedriver flera relevanta utvecklingsarbeten som är viktiga för att möta myndighetens utvecklingsbehov. Det gäller exempelvis arbetet med att förbättra säkerhet, etik och bemötande samt målgruppsanpassning.