Till huvudinnehåll

Utvärdering av En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020

2020:4
Publicerad: 2020-02-12

Statskontoret har utvärderat En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020. Statskontoret bedömer att strategin och de uppdrag som har lämnats i samband med den överlag ger goda förutsättningar för att uppnå strategins mål och det övergripande målet för arbetsmiljöpolitiken. Det finns emellertid utrymme att bedriva det strategiska arbetsmiljöarbetet ännu mer effektivt.

De flesta åtgärder i strategin är regeringsuppdrag som har tydliga beskrivningar av vad som ska göras, av vem och till när. Strategin har bidragit till att öka samverkan mellan de myndigheter som har genomfört uppdragen. Regeringen har också involverat arbetsmarknadens parter, både när det gäller att ta fram strategin och när det gäller att genomföra och följa upp den.

Statskontoret bedömer dock att det går att bedriva det strategiska arbetsmiljöarbetet ännu mer effektivt. Bland annat anser vi att regeringen bör avgränsa och precisera strategins prioriterade områden samt formulera mer konkreta och tidsatta mål för strategin. Vi bedömer också att strategin behöver följas upp mer systematiskt. Regeringen bör även inför nästkommande strategiperiod överväga att styra berörda myndigheter mer tillitsbaserat. Det handlar bland annat om att ge myndigheterna större inflytande över hur åtgärderna i strategin utformas. På så sätt kan myndigheternas erfarenheter och kompetens bättre tas tillvara.