Till huvudinnehåll

En utvärdering av systemet för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter

2021:12
Publicerad: 2021-09-28

Statskontoret har utvärderat det svenska systemet för spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Systemet är en databas som har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), som ett led i att uppfylla bestämmelser om spårbarhet i EU:s fiskerikontrollförordning (förordning nr 1224/2009).

Vår övergripande slutsats är att spårbarhetssystemet inte är ändamålsenligt i förhållande till dess syfte. HaV:s ambitioner om en automatiserad, smidig lösning för att möta fiskerikontrollförordningens krav har inte infriats. Systemet kräver en hel del manuell hantering, men säkerställer ändå inte att kraven på spårbarhet uppfylls. Därtill medför spårbarhetssystemet onödigt krångel för företagen samtidigt som det i vissa delar inte fungerar ihop med branschens standarder.

Statskontoret föreslår att spårbarhetssystemet endast ska vara obligatoriskt i första delen av spårbarhetskedjan, mellan landning och första försäljning. Här kan det göra mest nytta ur ett miljöhänseende. Vi föreslår också att regeringen ger HaV och Livsmedelsverket i uppdrag att i dialog med branschen ta fram förslag på hur spårbarhetskraven kan uppfyllas. Ansvarsfördelningen mellan HaV och myndigheter inom livsmedelskontrollen behöver också förtydligas och myndigheterna behöver utveckla en rutin för informationsöverföring.