Till huvudinnehåll

Modell för uppföljning av förvaltningspolitiken

2021:4
Publicerad: 2021-03-15

Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.

Regeringen ska årligen i budgetpropositionen lämna en resultatredovisning om hur den förda politiken bidrar till att uppnå det riksdagsbundna målet. I rapporten lämnar Statskontoret ett förslag på hur regeringens redovisning till riksdagen kan utvecklas.

Vårt förslag till ny uppföljningsmodell innehåller två delar. Den ena delen fokuserar på hur regeringen årligen kan följa utvecklingen i förhållande till det förvaltningspolitiska målet genom ett begränsat antal övergripande indikatorer. Indikatorerna följer upp allmänhetens bedömning av myndigheters arbete, myndigheternas verksamhetskostnader och bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Den andra delen handlar om en fördjupad uppföljning av statsförvaltningens utveckling på längre sikt genom en resultatskrivelse där regeringen kan beskriva och redogöra för den förda politiken inom området.