Till huvudinnehåll

Myndigheternas arbete för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter – stöd, samordning och uppföljning

2021:13
Publicerad: 2021-09-30

Statskontoret har haft i uppdrag att analysera och föreslå en långsiktigt hållbar organisation för stöd, samordning och uppföljning av myndigheternas arbete med hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget har även ingått att föreslå en lämplig aktör för uppdraget och att göra en översiktlig uppskattning av kostnaderna för förslagen.

Statskontorets samlade bedömning är att det finns ett behov av stöd och samordning av de hbtqi-strategiska myndigheternas arbete. Myndigheterna redovisar i dag sitt arbete var för sig, men det saknas en samlad bild av myndigheternas arbete och dess resultat. Detta försvårar för regeringen att följa och styra arbetet med hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Vi har identifierat ett antal myndigheter och andra aktörer som kan vara aktuella för uppdraget som stödjande funktion. Vid en sammanvägd bedömning anser vi att Folkhälsomyndigheten bör ges uppdraget som stödjande funktion. Motiven för vårt förslag är bland annat att hälsofrågorna sedan tidigare har varit prioriterade inom regeringens strategi och arbete inom hbtqi-området. Vi kan även konstatera att det finns ett stöd och engagemang för frågorna hos myndighetens ledning. Uppdraget som stödjande funktion överensstämmer också väl med myndighetens instruktionsenliga uppdrag.

Statskontoret bedömer att regeringens styrning av arbetet med strategin och handlingsplanen behöver utgå från en tydligare ansvarsfördelning och tydligare uppgifter till myndigheterna. Likaså behöver regeringen klargöra vad som bör ingå i myndigheternas uppföljning och återkoppla uppnådda resultat till myndigheterna.

Statskontoret har uppskattat att den årliga kostnaden för stödfunktionen uppgår till 2,9 miljoner kronor under de tre första åren. Vi föreslår även att en utvärdering genomförs tre år efter att stödfunktionen inrättats. Vid utvärderingen av stödfunktionen finns även möjlighet att utvärdera regeringens strategi och handlingsplan.