Till huvudinnehåll

Olika vägar till likvärdig skola – Utvärdering av likvärdighetsbidraget till skolan. Slutrapport

2021:2
Publicerad: 2021-02-03

Många skolhuvudmän använder likvärdighetsbidraget till insatser på skolor där elever har svårare socioekonomiska förutsättningar, exempelvis genom satsningar på mer och bättre utbildad personal. Det visar Statskontorets utvärdering av bidraget. 

Likvärdighetsbidraget syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i skolan. Bidraget är socioekonomiskt viktat för att öka resurserna där behoven är som störst. Men huvudmännen har fördelat och använt bidraget på många olika sätt utifrån de behov som de själva ser i verksamheten.

– Vår bedömning är att likvärdighetsbidraget i stort sett fungerar som regeringen avsett. Samtidigt ser vi att bidraget till viss del har fått karaktären av ett allmänt kvalitetshöjande bidrag. Om regeringen vill se en tydligare inriktning mot insatser som kompenserar för socioekonomiska skillnader behöver det bli tydligare i det styrande regelverket, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Bidragets breda användningsområde och möjlighet till lokala anpassningar har gjort det lättare för huvudmännen att använda bidraget på ett effektivt sätt. Det innebär samtidigt att hanteringen av bidraget har fungerat olika bra beroende på hur väl utvecklat huvudmännens kvalitetsarbete är. Trots det är Statskontorets övergripande bedömning att bidraget på flera sätt har fått en mer ändamålsenlig konstruktion än de mer insatsspecifika bidrag som har varit vanliga på skolområdet.