Till huvudinnehåll

Utvärdering av Svenska kraftnäts hantering av transmissionsnätsprojektet Sydvästlänken

2021:16

Statskontoret har utvärderat Svenska kraftnäts hantering av transmissionsnäts­projektet Sydvästlänken. Sydvästlänken är en elförbindelse mellan Hallsberg i Närke och Hurva i Skåne. Enligt tidplanen skulle Sydvästlänken vara färdigställd 2015, men har under åren drabbats av stora förseningar. Först i juli 2021 kunde Svenska kraftnät ta hela förbindelsen i drift. I uppdraget har det ingått att analysera orsakerna till förseningarna i projektet.

Statskontoret bedömer att det inte går att peka ut en enskild orsak till att projektet har försenats. Men myndighetens beslut att använda en teknisk lösning som de inte hade praktisk erfarenhet av i kombination med att den anlitade leverantören hade utmaningar att få anläggningen i drift har bidragit till förseningen. I planeringen av projektet prioriterade Svenska kraftnät att få anläggningen i drift snabbt. Statskontoret anser att Svenska kraftnät inte tog hänsyn till dessa utmaningar i styrningen av projektet. Vår analys visar även att kostnaderna för Sydvästlänken ligger under budget men att anläggningen inte har alla funktioner som myndigheten planerade för.

Svenska kraftnät har vuxit och utvecklats som organisation under den tid som arbetet med Sydvästlänken har pågått. Myndigheten har exempelvis utvecklat både sin riskhantering och projektstyrning. Samtidigt bedömer vi att det finns områden där Svenska kraftnät kan dra lärdom från genomförandet av Sydvästlänken och lämnar i rapporten ett antal förslag till myndigheten. Statskontoret föreslår bland annat att Svenska kraftnät fortsätter arbetet med att utveckla sin roll som beställare och bli mer träffsäkra i sina investeringsprognoser.