Till huvudinnehåll

Stöd för analys av korruptionsrisker – del 1

2022:101

Inom ramen för Statskontorets uppdrag att främja ett utvecklat arbete mot korruption vid de statliga förvaltningsmyndigheterna utvecklar Statskontoret stöd för arbetet med att analysera korruptionsrisker.

I denna promemoria redovisar vi grunderna till arbetet med att analysera riskerna för korruption i den egna verksamheten. Ett syfte med stödet är att klargöra varför alla myndigheter bör analysera korruptionsrisker. Ett annat är att ge vägledning till myndigheter som har liten eller ingen erfarenhet av att analysera korruptionsrisker.

Det finns ingen allmän modell för riskanalyser som passar alla myndigheter, utan myndigheter behöver arbeta för att utveckla egna arbetssätt. Men det finns ett antal moment som alla myndigheter kan utgå från för att strukturera arbetet:

  • överväg behovet av en analys
  • identifiera risker
  • prioritera inför vidare hantering
  • vidta åtgärder
  • dokumentera och följ upp risker och åtgärder.

I framtagandet av denna första del har samverkan skett med de myndigheter som regeringen pekar ut i uppdraget till Statskontoret, exempelvis Brottsförebyggande rådet och Ekonomistyrningsverket. Frågor om stödets upplägg och inriktning har dessutom förankrats i det samverkansforum som finns kopplat till Statskontorets uppdrag.

Den här promemorian utgör den första delen i arbetet med att utveckla stöd för myndigheternas arbete med att analysera korruptionsrisker.