Till huvudinnehåll

Uppföljning av vissa insatser inom området mänskliga rättigheter

2022:13

Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och analyserat ändamålsenligheten i regeringens uppdrag till Uppsala universitet respektive Länsstyrelsen i Dalarnas län samt regeringens överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om insatser inom området mänskliga rättigheter.

Vår analys visar att de tre aktörernas sammantagna insatser har nått alltför få mottagare i staten, kommuner och regioner. En förklaring är att länsstyrelserna inte har haft tillräckliga resurser för att arbeta med externa insatser mot kommuner och regioner. En annan förklaring är att Uppsala universitets utbildningar inte fullt ut är anpassade för olika målgrupper inom offentlig förvaltning.

Vår analys visar också att aktörernas enskilda uppföljningar och redovisningar av sitt arbete inte ger regeringen en tillräckligt tydlig bild av insatsernas utveckling och resultat. Det försvårar för regeringen att kunna utveckla en sammanhållen och långsiktig styrning av insatserna.

Statskontoret lämnar i rapporten ett antal förslag som syftar till att länsstyrelserna ska få bättre förutsättningar att ge stöd till kommuner och regioner, att Uppsala universitets utbildningar i mänskliga rättigheter ska utvecklas och anpassas mer efter mottagarnas behov samt att aktörernas rapportering till regeringen blir mer enhetlig och tydlig.