Till huvudinnehåll

Utvärdering av uppföljningssystemet för ungdomspolitiken

2022:3
Publicerad: 2022-03-11

Statskontoret har utvärderat uppföljningssystemet för den nationella ungdomspolitiken. Uppdraget har omfattat att analysera och bedöma om uppföljningssystemet är tillfredsställande för att bedöma om det övergripande målet för ungdomspolitiken uppfylls eller inte. Vi har också analyserat om systemet är relevant för staten, kommuner och regioner.

Vår utvärdering visar att uppföljningssystemet till stora delar är ändamåls­enligt i förhållande till systemets syfte. Syftet är att följa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor utifrån det övergripande målet. Vi bedömer att uppföljningssystemets målgrupper behöver kunskap om ungdomars levnadsvillkor och att systemet i flera delar svarar mot det behovet. Vår analys visar att resultaten från uppföljningen används, främst som kunskapsunderlag i olika sammanhang. Vi bedömer vidare att systemet är kostnadseffektivt, eftersom kostnaderna är relativt låga samtidigt som systemet ger mervärde i form av samlad kunskap om unga.

Vi bedömer därför att det inte behövs några större förändringar av uppföljnings­systemet, utan att det räcker med att förbättra systemet inom nuvarande ramar. Vi föreslår bland annat att MUCF ska arbeta mer systematiskt med att sprida produkterna samt med att följa upp vilka kunskapsunderlag som målgrupperna behöver och hur de använder dem.

Som det ser ut i dag ska resultaten av uppföljningen användas av många olika målgrupper och uppfylla olika behov. Vår granskning visar att det är svårt för MUCF att möta alla dessa behov. Uppföljningen får därför ett begränsat genomslag på statlig nivå utanför Kulturdepartementets politikområden. Samtidigt bedömer vi att detta begränsade genomslag är en konsekvens av att det ungdomspolitiska målet är brett och sektors­övergripande. För att följa upp det nuvarande målet i sin helhet måste uppföljningen också vara tvärsektoriell.