Till huvudinnehåll

Korrekta utbetalningar av statliga stöd till företag och andra juridiska personer

2023:19
Publicerad: 2023-12-07

Statskontoret har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera hur fem myndigheter och tre ideella organisationer arbetar för att säkerställa korrekta utbetalningar av statliga stöd till företag och andra juridiska personer. Statskontoret bedömer att kontrollperspektivet generellt sett har blivit tydligare under senare år i organisationernas handläggning av stöden. Samtidigt finns det flera viktiga förbättringsområden som organisationerna behöver arbeta vidare med.

Förbättringsområden för organisationerna

Vi har identifierat tre generella förbättringsområden i arbetet för korrekta utbetalningar, även om några av organisationerna har kommit längre i detta än andra:

 • Strategiskt riskanalysarbete. Organisationerna behöver arbeta mer strategiskt och systematiskt med att följa upp och analysera sin bidragsgivning för att identifiera var de största riskerna för felaktiga utbetalningar finns. På så sätt kan organisationerna koncentrera sina kontrollinsatser till de ansökningar, organisationer och projekt där det är störst risk att det blir en felaktig utbetalning.
 • Kontroller. Flera av organisationerna behöver förbättra och utöka sitt arbete med att göra systematiska och riskbaserade kontroller. Kontrollerna syftar till att säkerställa att de sökande organisationerna lever upp till villkoren för stöden, och kan om det behövs innefatta exempelvis granskning av ekonomiska underlag och platsbesök.
 • Systemstöd. De flesta av organisationerna behöver förbättra sina systemstöd, till exempel ärendehanteringssystem, så att de blir bättre anpassade till de stöd de hanterar. Det kan till exempel handla om att organisationerna automatiserar vissa kontroller och att de använder uppgifter från andra aktörer på ett mer effektivt sätt.

Flera rättsliga och administrativa förutsättningar som försvårar arbetet för korrekta utbetalningar

Vi har identifierat flera rättsliga och administrativa förutsättningar som försvårar för utbetalande organisationer i deras arbete för korrekta utbetalningar, bland annat att

 • alla stödförordningar inte ger en tydlig möjlighet att ställa krav och genomföra kontroller
 • det är svårare att säkerställa korrekta utbetalningar till ideella föreningar
 • sekretess gör det svårare att säkerställa korrekta utbetalningar
 • det inte finns någon underrättelseskyldighet för myndigheter när de betalar ut stöd till juridiska personer
 • det inte sker någon systematisk samverkan mellan utbetalande organisationer i arbetet för korrekta utbetalningar.

Förslag till regeringen för att minska riskerna för felaktiga utbetalningar

Vi lämnar flera förslag till regeringen som kan bidra till att minska riskerna för felaktiga utbetalningar av statliga stöd till företag och andra juridiska personer. Förslagen syftar till att ge myndigheter och ideella organisationer som betalar ut stöd bättre förutsättningar för att säkerställa korrekta utbetalningar.

 • Utred och skapa en gemensam databas över statliga stöd
 • Ta fram principer för vilka bestämmelser som ska finnas i alla stödförordningar
 • Genomför en systematisk genomgång och justering av stödförordningarna
 • Utred ett företrädarregister för ideella föreningar som tar emot statliga stöd

Förslag till utbetalande organisationer hur de kan utveckla sitt arbete för korrekta utbetalningar

Myndigheter och ideella organisationer som betalar ut statliga stöd har själva både ett ansvar och en möjlighet att utveckla sin handläggning av stöden och arbetet för att säkerställa korrekta utbetalningar. Utifrån iakttagelserna i vår kartläggning lämnar vi sju allmänt hållna förslag till utbetalande organisationer som de bör överväga:

 • Gör strategiska och systematiska riskanalyser av var de största riskerna för felaktiga utbetalningar finns.
 • Gör förebyggande kontroller för att undvika utbetalningar till sökande organisationer som inte är seriösa.
 • Gör efterkontroller i form av granskningar och platsbesök hos stödmottagare för att upptäcka felaktiga utbetalningar som har skett.
 • Utveckla systemstöd som är anpassade till handläggningen.
 • Se till att ha tillgång till rätt kompetenser för handläggningen av stöd.
 • Organisera handläggningen så att det skapas förutsättningar för korrekta utbetalningar, exempelvis genom specialistfunktioner.
 • Arbeta aktivt med att driva igenom återkrav.

Om uppdraget

Kunskapen om hur myndigheter och andra organisationer arbetar för att säkerställa korrekta utbetalningar av statliga stöd till företag och andra juridiska personer är begränsad. Statskontoret har därför fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera hur Folkbildningsrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, Statens energimyndighet, Statens kulturråd och Statens skolverk arbetar för detta.

Syftet med uppdraget är att öka den generella kunskapen om arbetet med korrekta utbetalningar till juridiska personer.