Till huvudinnehåll

Små mått på stora värden – förslag på indikatorer för att följa upp det förvaltningspolitiska målet

2023:2
Publicerad: 2023-01-30

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att föreslå indikatorer för att följa upp det förvaltningspolitiska målet. Regeringen ska använda indikatorerna för att redovisa resultat inom det förvaltningspolitiska området till riksdagen.

Målet är ”en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete”. Statskontoret ser målet som regeringens och riksdagens vision för vilka egenskaper som ska känneteckna en välfungerande statsförvaltning.

13 indikatorer kan ge en bild av hur väl statsförvaltningen fungerar

Statskontoret föreslår totalt 13 indikatorer för att följa upp var och en av egenskaperna i målet. Tillsammans kan de ge en bild av hur väl statsförvaltningen fungerar. Men indikatorerna är små mått på stora och svårfångade värden. Därför behöver regeringen analysera bilden som indikatorerna visar för att kunna dra korrekta slutsatser och för att kunna ta fram lämpliga åtgärder.

Ökad kostnad och uppgiftslämnarbörda för statsförvaltningen

Statskontoret bedömer att indikatorerna kan bidra med ny information som kan ligga till grund för att utveckla förvaltnings­politiken och stats­förvaltningen. Men regeringen behöver ge nya uppdrag till myndigheter för att ta fram indikatorerna, och i vissa fall behöver dessa myndigheter ny finansiering. Indikatorerna förutsätter också att hela statsförvaltningen bidrar med data, vilket ökar uppgiftslämnarbördan för myndigheterna.

Förslag på indikatorer

Indikatorer på att statsförvaltningen är innovativ

 • Andelen innovationsaktiva myndigheter, mätt som myndigheter som uppger att de har utfört minst en innovationsaktivitet.
 • Andelen innovativa myndigheter, mätt som myndigheter som uppger att de har introducerat minst en innovation i sin verksamhet.

Indikatorer på att statsförvaltningen är samverkande

 • Andelen statsanställda som uppger att de under den senaste månaden har arbetat tillsammans med anställda vid en annan myndighet för att lösa en uppgift.
 • Andelen statsanställda som uppger att de under den senaste månaden har arbetat tillsammans med anställda vid en kommun eller en region för att lösa en uppgift.

Indikatorer på att statsförvaltningen är rättssäker

 • Antalet beslut där Riksdagens ombudsmän (JO) riktar allvarlig eller mycket allvarlig kritik mot en myndighet.
 • Antalet beslut där Justitiekanslern (JK) riktar kritik mot en myndighet.

Indikatorer på att statsförvaltningen har väl utvecklad service

 • Den genomsnittliga andelen enskilda som upplever att de har fått den hjälp de behöver i sina kontakter med myndigheten (för ett urval av 15 myndigheter).

Indikatorer på att statsförvaltningen har väl utvecklad tillgänglighet

 • Den genomsnittliga svarsfrekvensen på telefonsamtal till myndigheters huvud­växlar och kontaktcenter (för ett urval av 15 myndigheter).
 • Den genomsnittliga andelen samtal till myndigheters huvudväxlar och kontaktcenter som besvaras inom 10 minuter (för ett urval av 15 myndigheter).
 • Andelen av befolkningen över 16 år som kan nå ett statligt servicekontor inom 40 minuter till fots, med kollektivtrafik eller bil.
 • Andelen statliga webbplatser eller mobilapplikationer som har god tillgänglighet enligt Myndigheten för digital förvaltnings tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Indikatorer på att statsförvaltningen har väl utvecklad kvalitet

 • Den sammanvägda utvecklingen av indikatorerna vi föreslår för att följa upp statsförvaltningens innovativitet, samverkan, rättssäkerhet, service och tillgänglighet, mätt som årlig procentuell förändring.

Indikatorer på att statsförvaltningen är effektiv

 • Kvoten mellan indikatorn vi föreslår för att följa upp statsförvaltningens kvalitet och den årliga procentuella förändringen av statsförvaltningens inflationsjusterade verksamhetskostnader.