Till huvudinnehåll

Steg för steg – myndigheternas arbete mot korruption är under utveckling. Slutrapport

2023:20
Publicerad: 2023-12-12

Statskontorets analys visar att myndigheternas arbete mot korruption tar steg framåt, men att det finns utmaningar i att arbeta medvetet och strukturerat mot korruption. Analysen pekar på ett fortsatt behov av aktivt förebyggande arbete för att skapa motståndskraftiga myndigheter. Regeringens styrning och förväntningar på myndigheterna behöver också tydliggöras.

Regeringen presenterade i december 2020 en handlingsplan mot korruption i den offentliga förvaltningen. Statskontoret har haft i uppdrag att följa arbetet och främja ett utvecklat arbete mot korruption i myndigheterna. 

Statskontoret har identifierat fyra områden inom vilka myndigheterna bör utveckla sitt arbete mot korruption för att leva upp till regeringens krav om att arbetet ska bedrivas medvetet och strukturerat. Dessa områden är: ledning och organisering, kunskap och medvetenhet, risker och riskanalyser samt åtgärder mot korruption.    

Att utveckla ett medvetet och strukturerat arbete mot korruption tar tid och det är ett arbete som ständigt måste pågå i och med att det hela tiden uppstår nya korruptionsrisker. Vår bedömning är att regeringen fortsatt bör betona betydelsen av det förebyggande arbetet mot korruption, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.    

Det saknas inte regler och krav, men regeringen kan förtydliga sina förväntningar på myndigheterna 

Myndigheterna ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder mot korruption och upprätthålla gällande krav. För att tydliggöra detta ansvar föreslår Statskontoret att regeringen fastslår ett mer övergripande mål, klargör vilka förväntningar som finns på myndigheterna och säkerställer att nya myndighetschefer har tillräckliga kunskaper.   

Det är viktigt att regeringen tydliggör förväntningarna på myndigheternas arbete. Att ta fram nya regler och krav är lätt, men det finns en risk att man tror att det löser alla problem. Nya regler och krav bör också följas av ett aktivt förebyggande arbete för att skapa robusta organisationer där den interna kulturen inte riskerar att bli grogrund för korruption och andra liknande problem, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.    

Behov av stöd och samordning  

Idag är det flera myndigheter som inom ramen för sina respektive verksamheter ger stöd och bedriver korruptionsförebyggande insatser. Det är en bra modell, men det finns också ett visst behov av samordning. Vi föreslår att Statskontoret får i uppdrag att samordna det arbete mot korruption som sker i statsförvaltningen.  

Om uppdraget  

År 2020 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att främja arbetet mot korruption i den offentliga förvaltningen. I uppdraget ingår att utveckla stöd för ett strukturerat arbetssätt mot korruption, ta fram ett stöd för analys av korruptionsrisker, inrätta ett forum för samverkan där Brottsförebyggande rådet, Ekonomistyrningsverket, Polismyndigheten, Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ingår, och följa utvecklingen i myndigheterna. Den här rapporten utgör Statskontorets slutredovisning av uppdraget.