Till huvudinnehåll

Utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2022

Publicerad: 2023-03-31

Statskontoret har sedan 2017 årligen kartlagt statens styrning av kommuner och regioner. Denna rapport är vår sjätte årliga redovisning av hur omfattande den statliga styrningen är och hur den har utvecklats.

Kartläggningen omfattar följande styrmedel:

  • lagar och förordningar
  • statsbidrag
  • överenskommelser, nationella samordnare och inriktningsdokument
  • regeringsuppdrag till myndigheter
  • statliga myndigheters styrning
  • tillsatta utredningar.

Årets kartläggning visar bland annat att staten har betalat ut mindre medel till kommunsektorn under 2022 än under 2021. En anledning till det är att medlen som staten har betalat ut med anledning av coronapandemin har minskat. I ett längre perspektiv har dock de utbetalade medlen ökat. Vår kartläggning visar också att staten har infört 36 nya eller förändrade lagar och förordningar under 2022 som vi bedömer har en betydande påverkan på kommunsektorn.

Statskontoret har publicerat en förteckning över samtliga statsbidrag till kommuner och regioner 2022. Förteckningen innehåller bland annat information om statsbidragens bidragsramar, målgrupper och fördelningsnycklar. Vi har sammanställt informationen inom ramen för vårt uppdrag att kartlägga statens styrning av kommuner och regioner. Förteckningen finns i en bilaga till rapporten om utvecklingen av den statliga styrningen 2022. Du kan även ladda ned hela materialet som excel-fil på denna sida.

Förutom den årliga redovisningen har Statskontoret i år gjort en fördjupad analys av den statliga styrningen av kommuner och regioner. Den fördjupade analysen redogör vi för i en separat rapport.