Till huvudinnehåll

Allmänhetens uppfattning om kvaliteten i de statliga verksamheterna

I det här kapitlet redovisar vi allmänhetens uppfattning om tio myndigheter. Kapitlet bygger på den undersökning som SOM-institutet genomför varje år i samverkan med Statskontoret.

Några stora myndigheter har ingått i undersökningen varje år, medan andra varierar mellan åren för att spegla bredden i och belysa olika aspekter av förvaltningen.

SOM-institutet mäter allmänhetens uppfattning varje år  

Statskontoret har i samverkan med SOM-institutet vid Göteborgs universitet under de senaste tio åren undersökt hur allmänheten uppfattar verksamheten inom den offentliga förvaltningen.2 I 2021 års mätning ingick tio myndigheter (se tabell 4). 

Följande myndigheter har varit med i undersökningen varje år sedan 2015: 

  • Skatteverket  
  • Polismyndigheten 
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan 
  • Migrationsverket 

Stora skillnader i myndigheternas upplevda kvalitet 

Allmänhetens uppfattning om de tio myndigheter som ingick i undersökningen 2021 skiljer sig tydligt åt (tabell 4). Sex av myndigheterna har en positiv betygsbalans. Det innebär att det var en större andel av allmänheten som tycker att myndigheten utför sitt arbete mycket eller ganska bra än den andel som tycker att de utför sitt arbete mycket eller ganska dåligt. Fyra av myndigheterna har en negativ betygsbalans.  

 

Allmänheten är mest nöjd med Folkhälsomyndigheten, Skatteverket och Polisen

Folkhälsomyndigheten, Skatteverket och Polisen är de myndigheter som har högst betygsbalans år 2021. Det är också de myndigheter som flest svarande har kännedom om. Folkhälsomyndigheten är den myndighet som allmänheten varit mest nöjd med 2021, samtidigt som myndighetens betygsbalans har minskat i jämförelse med förra året. Skatteverket har under flera år haft en hög betygsbalans, och landar i år på ett något högre betyg än 2020. Även Polisen får i 2021 års mätning en högre betygsbalans än förra året. Utöver dessa myndigheter har också Socialstyrelsen, MSB och Spelinspektionen en positiv betygsbalans.

Missnöje med några viktiga myndigheter  

De myndigheter som allmänheten är minst nöjd med är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Både Migrationsverket och Försäkringskassan har en lägre betygsbalans än 2020, medan Arbetsförmedlingen landar på samma betyg som 2020.

Skolverket är den fjärde myndigheten som har en negativ betygsbalans i 2021 års mätning. Men myndighetens balansmått är relativt nära 0 (-3). Allmänhetens uppfattning av hur väl myndigheten sköter sin uppgift har ökat sedan 2019 då myndigheten senast var med i undersökningen.

Positiv trend för Polisen håller i sig

Allmänhetens uppfattning om hur väl Polismyndigheten sköter sin uppgift har ökat för femte året i rad. Men Försäkringskassan får i år en betygsbalans på -17. Myndigheten har haft en negativ betygsbalans de senaste fem åren. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har haft en negativ betygsbalans samtliga år som de har varit med i undersökningen.

De flesta myndigheter har fått positiva betyg de senaste åren  

Allmänheten har över åren gett positiva betyg till de flesta myndigheter (tabell 5). Bara 7 av de 29 myndigheter som någon gång har ingått i undersökningen har vid minst ett tillfälle fått en negativ betygsbalans. Förutom de 4 som ingick i 2021 års mätning har också Inspektionen för vård och omsorg, Energimarknadsinspektionen och Spelinspektionen tidigare fått en negativ betygsbalans.

De övervägande positiva betygen från allmänheten indikerar att de har förtroende för den statliga förvaltningen. Samtidigt är det tydligt att allmänheten håller fast vid en negativ uppfattning om några av de stora statliga myndigheterna.

 

Positiva omdömen för Statens servicecenter 

I SOM-undersökningen ingår även Statens servicecenter. Frågorna som berör de statliga servicekontoren skiljer sig från frågorna för de andra myndigheterna, eftersom kontoren ger service och vägledning i andra myndigheters tjänster.

Undersökningen visar att de flesta som har besökt ett statligt servicekontor är förhållandevis nöjda med väntetiden, lokaliseringen och den hjälp som de fick (figur 16). Samtidigt är det endast 12 procent av de svarande i undersökningen som har besökt ett statligt servicekontor under det senaste året.