Till huvudinnehåll

Allmänhetens uppfattning om kvaliteten i de statliga verksamheterna

I det här kapitlet redovisar vi allmänhetens uppfattning om tio myndigheter. Kapitlet bygger på den undersökning som SOM-institutet genomför varje år i samverkan med Statskontoret.

Några stora myndigheter har ingått i undersökningen varje år, medan andra varierar mellan åren för att spegla bredden i och belysa olika aspekter av förvaltningen.

SOM-institutet mäter allmänhetens uppfattning varje år  

Statskontoret har i samverkan med SOM-institutet vid Göteborgs universitet under de senaste elva åren undersökt hur allmänheten uppfattar verksamheten inom den offentliga förvaltningen. I 2022 års mätning ingick elva myndigheter (se tabell 4).

Följande myndigheter har varit med i undersökningen varje år sedan 2015: 

  • Skatteverket  
  • Polismyndigheten 
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan 
  • Migrationsverket 

Stora skillnader när det gäller hur allmänheten uppfattar myndigheterna

Allmänhetens uppfattning om de elva myndigheter som ingick i undersök-ningen 2022 skiljer sig tydligt åt (tabell 4). Åtta av myndigheterna har en positiv betygsbalans. Det innebär att det är en större andel av allmänheten som tycker att myndigheten utför sitt arbete mycket eller ganska bra än den andel som tycker att myndigheten utför sitt arbete mycket eller ganska dåligt. Tre av myndigheterna har en negativ betygsbalans.

Allmänheten är mest nöjd med Folkhälsomyndigheten och Skatteverket

Skatteverket och Folkhälsomyndigheten är de myndigheter som har högst betygsbalans år 2022. De båda myndigheterna har under flera år haft en hög betygsbalans och får liknande betyg som förra året. Folkhälsomyndigheten är tillsammans med Polisen de myndigheter som flest svarande känner till. Polisens betygsbalans har minskat i jämförelse med förra året. Det är första gången på fem år som allmänhetens uppfattning om hur väl Polismyndigheten sköter sin uppgift har minskat. Samtidigt har flera andra myndigheters betygsbalans ökat.

Valmyndigheten, Försvarsmakten, Pensionsmyndigheten och Myndigheten för psykologiskt försvar har också en positiv betygsbalans. Samtidigt är det fler än sex av tio som inte känner till eller har någon uppfattning om Myndigheten för psykologiskt försvar.

Minskat missnöje med flera stora myndigheter

De myndigheter som allmänheten är minst nöjd med 2022 är Migrations-verket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Så såg det ut även förra året. Men dessa myndigheter har en tydligt högre betygsbalans än förra året. Trots förbättringen är både Arbetsförmedlingen och Migrationsverket långt ifrån att uppnå en positiv betygsbalans.

De flesta myndigheter har fått positiva betyg de senaste åren  

Allmänheten har över åren gett positiva betyg till de flesta myndigheter (tabell 5). Bara 7 av de 30 myndigheter som någon gång har ingått i undersökningen har vid minst ett tillfälle fått en negativ betygsbalans. Förutom de tre som ingick i 2022 års mätning har också Inspektionen för vård och omsorg, Energimarknadsinspektionen, Skolverket och Spelinspektionen tidigare fått en negativ betygsbalans.

De övervägande positiva betygen från allmänheten tyder på att de har förtroende för den statliga förvaltningen. Samtidigt är det tydligt att allmänheten håller fast vid en negativ uppfattning om några av de stora statliga myndigheterna.

Positiva omdömen för Statens servicecenter 

I SOM-undersökningen ingår även Statens servicecenter. Frågorna som berör de statliga servicekontoren skiljer sig från frågorna för de andra myndigheterna, eftersom kontoren ger service och vägledning i andra myndigheters tjänster.

Undersökningen visar att de flesta som har besökt ett statligt servicekontor är förhållandevis nöjda med väntetiden, var servicekontoret ligger och den hjälp som de fick (figur 16). Samtidigt är det endast 16 procent av de svarande i undersökningen som har besökt ett statligt servicekontor under det senaste året.