Till huvudinnehåll

Allmänhetens uppfattning om kvaliteten i de statliga verksamheterna

I det här kapitlet redovisar vi allmänhetens uppfattning om tio myndigheter. Kapitlet bygger på den undersökning som SOM-institutet genomför varje år i samverkan med Statskontoret.

Några stora myndigheter har ingått i undersökningen varje år, medan andra varierar mellan åren för att spegla bredden i och belysa olika aspekter av förvaltningen.1 

SOM-institutet mäter allmänhetens uppfattning varje år  

Statskontoret har i samverkan med SOM-institutet vid Göteborgs universitet under de senaste tio åren undersökt hur allmänheten uppfattar verksamheten inom den offentliga förvaltningen.2 I 2020 års mätning ingick tio myndigheter (se tabell 4). 

Följande myndigheter har varit med i undersökningen varje år sedan 2015: 

  • Skatteverket  
  • Polismyndigheten 
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan 
  • Migrationsverket 

Stora skillnader i myndigheternas upplevda kvalitet 

Allmänhetens uppfattning om de tio myndigheter som ingick i undersökningen 2020 skiljer sig tydligt åt (tabell 4). Sex av myndigheterna har en positiv betygsbalans. Det innebär att det var en större andel av allmänheten som tycker att myndigheten utför sitt arbete mycket eller ganska bra än den andel som tycker att de utför sitt arbete mycket eller ganska dåligt. Fyra av myndigheterna har en negativ betygsbalans.  

 

Allmänheten är mest nöjd med Folkhälsomyndigheten 

Allmänheten har i år varit mest nöjd med hur Folkhälsomyndigheten sköter sin uppgift. Omkring 7 av 10 tycker att myndigheten sköter sitt arbete ganska eller mycket bra. Det är en ovanligt hög betygsbalans. Myndigheten är också, tillsammans med Polisen, den myndighet som flest svarande har kännedom om. Detta beror troligtvis på att myndigheten har stått i centrum under hanteringen av coronapandemin.

I årets mätning har allmänheten också varit nöjda med hur Skatteverket och Polisen utför sina uppdrag. Skatteverket har under flera år haft en hög betygsbalans, och landar i år på samma betyg som i 2019 års mätning. Även Trafikverket, Socialstyrelsen och MSB har ett positivt balansmått.

Missnöje med några viktiga myndigheter  

De myndigheter i mätningen som allmänheten är minst nöjda med är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. De får negativ betygsbalans. Samtidigt har allmänhetens uppfattning av kvaliteten i samtliga tre myndigheters arbete ökat något från föregående år.

Spelinspektionens är den fjärde myndigheten som har en negativ betygsbalans i årets mätning. Men myndighetens balansmått är nära noll (-1). Det är också den myndighet som störst andel av de svarande har angett att de inte känner till eller att de inte har någon uppfattning om myndigheten.

Ökad upplevd kvalitet under pandemiåret  

De flesta myndigheter i årets undersökning har fått en högre positiv betygsbalans än tidigare. Undantaget är Skatteverket som har en oförändrat hög balans. Folkhälsomyndigheten och Spelinspektionen har inte ingått i mätningen förut. En möjlig förklaring till årets höga skattningar är att externa kriser kan stärka allmänhetens stöd för offentlig verksamhet.

Att allmänheten upplever att kvaliteten i arbetet har ökat gäller särskilt de myndigheter som har en tydlig roll i arbetet med att bekämpa pandemin, det vill säga Socialstyrelsen och MSB. Vi vet inte hur uppfattningen av Folkhälsomyndigheten har förändrats, eftersom de inte har ingått i SOM-institutets tidigare undersökningar.

 

De flesta myndigheter har fått positiva betyg de senaste åren  

Allmänheten har över åren gett positiva betyg till de flesta myndigheter (tabell 5). Bara 7 av de 29 myndigheter som någon gång har ingått i undersökningen har vid minst ett tillfälle fått en negativ betygsbalans. Förutom de fyra som ingick i 2020 års mätning (se avsnitt 6.2.2) har också Inspektionen för vård och omsorg, Energimarknadsinspektionen och Statens skolverk tidigare fått ett negativt balansmått.  

De övervägande positiva betygen från allmänheten är ett tecken på att de har förtroende för den statliga förvaltningen. Samtidigt är det tydligt att allmänheten har en ihållande negativ uppfattning om några av de stora statliga myndigheterna.

 

Positiva omdömen för Statens servicecenter 

I årets SOM-undersökning ingick Statens servicecenter för första gången. Frågorna som berör de statliga servicekontoren skiljer sig från frågorna för resterande myndigheter, eftersom kontoren ger service och vägledning i andra myndigheters tjänster.

Undersökningen visar att de flesta som har besökt ett statligt servicekontor är förhållandevis nöjda med väntetiden, lokaliseringen och den hjälp de fick (figur 16). Samtidigt är det förhållandevis få, endast 13 procent, av de svarande som har besökt ett statligt servicekontor under det senaste året.

 


Referenser

1. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polismyndigheten och Skatteverket har ingått i mätningen varje år sedan 2010.

2. SOM-undersökningen skickas ut till ett urval av den svenska befolkningen. År 2020 ingick 22 500 personer i det totala urvalet. Av dessa var det 11 127 som svarade, vilket motsvarar en nettosvarsfrekvens på 51 procent. En nettosvarsfrekvens är svarsfrekvensen efter att det naturliga bortfallet har definierats bort. Det naturliga bortfallet består av personer som inte har möjlighet att svara på enkäten, till exempel på grund av att de är bortresta, har emigrerat eller avlidit.