Till huvudinnehåll

De som arbetar i myndigheterna

Här redovisar vi vissa uppgifter om medarbetarna i den statliga sektorn. Det handlar exempelvis om kön, ålder och utbildningsbakgrund. Vi redogör också för andelen tillsvidareanställda och andelen tidsbegränsat anställda, samt om sjukfrånvaron i staten.

Antalet anställda anger hur många som arbetar i staten 

Vi använder oss av begreppet anställda när vi talar om antalet personer som arbetar i staten, på heltid eller deltid. Detta begrepp skiljer sig alltså från begreppet årsarbetskrafter, som är ett mått på antalet anställda omräknat till heltidstjänster. Vi använder begreppet anställda när vi vill säga någonting om gruppen som sådan, exempelvis när vi delar in gruppen efter arbetsområde, kön eller ålder.

Vi har hämtat statistiken över de anställda i statsförvaltningen från olika källor. Det innebär att uppgifterna inte är helt jämförbara, eftersom definitioner och tidpunkten för när de har uppdaterats kan skilja sig åt. I vissa delar av kapitlet ingår hela den statliga sektorn i begreppet anställda. Det betyder att myndigheter under riksdagen, Regeringskansliet och riksdagens anställda är inkluderade. I andra delar redovisar vi endast uppgifter om de anställda i myndigheter under regeringen. Vi redogör i varje del vilken grupp som uppgifterna gäller för.

Antalet anställda i den statliga sektorn har ökat  

Antal anställda i staten som helhet har ökat de senaste tio åren (figur 7). Antalet anställda har alltså ökat trots att antalet statliga myndigheter har minskat under samma period.

Staten är en liten del av den totala arbetsmarknaden  

Staten utgör sedan länge en liten andel av den totala arbetsmarknaden. Cirka fem procent av de anställda på hela arbetsmarknaden arbetar inom den statliga sektorn (figur 8). Andelen statligt anställda har legat på ungefär samma nivå sedan år 2000.

Främst fyra områden sysselsätter de anställda i myndigheterna under regeringen 

Det totala antalet anställda i myndigheter under regeringen var ungefär 279 000 år 2022. De fyra områden där flest anställda vid myndigheterna under regeringen arbetar inom är  

  • forskning och utbildning
  • utredning 
  • administration och ekonomi 
  • rättsligt arbete.2 

Könsfördelningen i staten är jämn 

Det är ungefär lika många män och kvinnor som arbetar i den statliga sektorn (figur 10). Under 2021 utgjorde kvinnor 53 procent av de som arbetar i statlig sektor, medan män utgjorde 47 procent. I den offentliga sektorn i övrigt är könsfördelningen mer ojämn. I kommuner utgjorde kvinnor 76 procent och män 24 procent under 2021. I regioner utgjorde kvinnor 78 procent och män 22 procent. Könsfördelningen i statlig och regional sektor är samma som 2020. Samtidigt har andelen kvinnor i kommunal sektor ökat från 73 till 76 procent.

Andelen kvinnor i staten har ökat i ett längre perspektiv  

I ett längre perspektiv har andelen kvinnor som arbetar i staten ökat. I slutet av nittiotalet var andelen män som arbetade i staten omkring 60 procent. Sedan början av 2010-talet har andelen kvinnor varit större än andelen män som arbetar i staten. Under perioden 2010–2021 har antalet kvinnor som arbetar i staten ökat med 22 procent. Antalet män har under samma period ökat med 12 procent.

Ojämn könsfördelning inom vissa arbetsområden 

Könsfördelningen bland det totala antalet anställda i staten är alltså jämn, men fördelningen skiljer sig åt inom olika arbetsområden. Störst skillnad finns inom området Militärt arbete. Där är 86 procent av de anställda män. Kvinnor är i klar majoritet inom exempelvis kund- och medborgar-service samt utredning.

Det är få av de anställda som är under 25 år 

Av de som är anställda i statlig sektor är det få som är under 25 år. Det hänger ihop med att utbildningsnivån generellt sett är högre inom den statliga sektorn än på arbetsmarknaden i övrigt. 

 

Under de senaste tio åren har andelen anställda som är mellan 25 och 54 år ökat något. Det är framför allt andelen kvinnor i åldersgruppen 25–54 som har ökat under perioden. Jämfört med 2011 är andelen anställda som är yngre än 25 år sig lik, medan andelen anställda som är 55 år eller äldre har minskat.

Nästan 80 procent av de statsanställda har en eftergymnasial utbildning

De som är statligt anställda har en högre utbildningsnivå än på arbetsmarknaden i stort. Av de anställda i myndigheter under regeringen hade nästan 79 procent en eftergymnasial utbildning 2022. På hela arbetsmarknaden var andelen med eftergymnasial utbildning omkring 55 procent. Knappt 14 procent av de anställda i myndigheter under regeringen har en forskarutbildning. De flesta av dessa finns inom utbildningssektorn.

Andelen anställda i staten som har utländsk bakgrund ökar  

Andelen anställda i myndigheter under regeringen som har utländsk bakgrund har ökat från omkring 16 procent 2012 till drygt 22 procent 2022 (figur 13). Andelen personer med utländsk bakgrund bland de nyanställda i myndigheter under regeringen var nästan 30 procent 2022. Det är nästan lika hög andel som i befolkningen (drygt 31 procent).

Men andelen anställda i myndigheter under regeringen som har utländsk bakgrund har inte ökat i samma takt som andelen med utländsk bakgrund i befolkningen, eller bland förvärvsarbetande över lag. Skillnaderna har tvärtom ökat under flera år.

År 2012 skiljde det 6,8 procentenheter mellan andelen anställda i myndigheter under regeringen som har utländsk bakgrund och andelen med utländsk bakgrund i befolkningen. År 2022 hade skillnaden ökat till 8,9 procentenheter.

De flesta statsanställda är tillsvidareanställda

Under 2022 var 79 procent av de som arbetade i myndigheterna under regeringen tillsvidareanställda. 21 procent var visstidsanställda. Det är ungefär samma proportioner som under tidigare år.

Hur stor andelen visstidsanställda är skiljer sig åt mellan olika myndig-heter. Det finns till exempel en relativt stor andel visstidsanställda vid universitet och högskolor. En del visstidsanställningar beror på arbetets karaktär. Till exempel är soldater inom Försvarsmakten och tingsnotarier vid domstolarna visstidsanställda.

Den statliga sektorn som helhet har en ungefär lika stor andel tillsvidare-anställda som andra sektorer. Under 2022 hade ungefär 85 procent av de anställda i den statliga sektorn en fast anställning. I den kommunala sektorn var motsvarande andel cirka 84 procent, och i den privata sektorn cirka 85 procent.

Sjukfrånvaron i staten har ökat något

Sjukfrånvaron i myndigheterna var 4,1 procent av den ordinarie arbets-tiden under 2022. Det är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2021. Sjukfrånvaron har varierat de senaste åren. Exempelvis minskade den något mellan 2020 – 2021. Men årets sjukfrånvaro är den högsta sedan 2016.
Långtidsfrånvaron (mer än 60 dagar) som andel av den totala sjukfrån-varon var 46,6 procent under 2022. Den har minskat i förhållande till 2021, då den var 48,9 procent.
Sjukfrånvaron ökade för både kvinnor och män under 2022. Kvinnornas sjukfrånvaro ökade med 0,6 procentenheter, från 4,5 till 5,1 procent. Sjukfrånvaron för män ökade med 0,3 procentenheter från 2,6 procent till 2,9 procent.