Till huvudinnehåll

De som arbetar i myndigheterna

Här redovisar vi vissa uppgifter om medarbetarna i den statliga sektorn. Det handlar exempelvis om kön, ålder och utbildningsbakgrund. Vi redogör också för andelen tillsvidareanställda och andelen tidsbegränsat anställda, samt om sjukfrånvaron i staten.

Antalet anställda anger hur många som arbetar i staten 

Vi använder oss av begreppet anställda när vi talar om antalet personer som arbetar i staten, på heltid eller deltid. Detta begrepp skiljer sig alltså från begreppet årsarbetskrafter, som är ett mått på antalet anställda omräknat till heltidstjänster. Vi använder begreppet anställda när vi vill säga någonting om gruppen som sådan, exempelvis när vi delar in gruppen efter arbetsområde, kön eller ålder.

Vi har hämtat statistiken över de anställda i statsförvaltningen från olika källor. Det innebär att uppgifterna inte är helt jämförbara, eftersom definitioner och tidpunkten för när de har uppdaterats kan skilja sig åt. I vissa delar av kapitlet ingår hela den statliga sektorn i begreppet anställda. Det betyder att myndigheter under riksdagen, Regeringskansliet och riksdagens anställda är inkluderade. I andra delar redovisar vi endast uppgifter om de anställda i myndigheter under regeringen. Vi redogör i varje del vilken grupp som uppgifterna gäller för.

Antalet anställda i den statliga sektorn har ökat  

Antal anställda i staten som helhet har ökat de senaste tio åren (figur 7). Antalet anställda har alltså ökat trots att antalet statliga myndigheter har minskat under samma period.

 

Staten är en liten del av den totala arbetsmarknaden  

Staten utgör sedan länge en liten andel av den totala arbetsmarknaden. Cirka fem procent av de anställda på hela arbetsmarknaden arbetar inom den statliga sektorn (figur 8). Andelen statligt anställda har legat på ungefär samma nivå sedan år 2000.

 

Främst fyra områden sysselsätter de anställda i myndigheterna under regeringen 

Det totala antalet anställda i myndigheter under regeringen var ungefär 272 000 år 2021. De fyra områden där flest anställda vid myndigheterna under regeringen arbetar inom är  

  • forskning och utbildning
  • utredning 
  • administration och ekonomi 
  • rättsligt arbete.2 

 

Könsfördelningen i staten är jämn 

Det är ungefär lika många män och kvinnor som arbetar i den statliga sektorn (figur 10). Under 2020 utgjorde kvinnor 53 procent av de som arbetar i statlig sektor, medan män utgjorde 47 procent. I den offentliga sektorn i övrigt är könsfördelningen mer ojämn. I kommuner utgjorde kvinnor 73 procent och män 27 procent under 2020. I regioner utgjorde kvinnor 78 procent och män 22 procent.

 

Andelen kvinnor i staten ökar  

I ett längre perspektiv har andelen kvinnor som arbetar i staten ökat. I slutet av nittiotalet var andelen män som arbetade i staten omkring 60 procent. Sedan början av 2010-talet har andelen kvinnor varit större än andelen män som arbetar i staten. Under perioden 2010–2020 har antalet kvinnor som arbetar i staten ökat med 20 procent. Antalet män har under samma period ökat med 10 procent.

Ojämn könsfördelning inom vissa arbetsområden 

Könsfördelningen bland det totala antalet anställda i staten är alltså jämn, men fördelningen skiljer sig åt inom olika arbetsområden. Störst skillnad finns inom området Militärt arbete. Där är 88 procent av de anställda män. Kvinnor är i klar majoritet inom exempelvis kund- och medborgar-service samt utredning.

Det är få anställda under 25 år 

Av de som är anställda i statlig sektor är det få som är under 25 år. Det hänger ihop med att utbildningsnivån generellt sett är högre inom den statliga sektorn än på arbetsmarknaden i övrigt. Drygt 70 procent av de som är anställda i statlig sektor är mellan 25 och 54 år.

 

Under de senaste tio åren har andelen anställda som är mellan 25 och 54 år ökat något. Det är framför allt andelen kvinnor i åldersgruppen 25–54 som har ökat under perioden. Jämfört med 2010 har andelen anställda som är yngre än 25 år ökat något, medan andelen anställda som är 55 år eller äldre har minskat.

Drygt tre fjärdedelar av de statsanställda har en eftergymnasial utbildning 

De som är statligt anställda har en högre utbildningsnivå än på arbetsmarknaden i stort. Av de anställda i myndigheter under regeringen hade knappt 79 procent en eftergymnasial utbildning 2021. På hela arbetsmarknaden var andelen med eftergymnasial utbildning omkring 54 procent. Ungefär 14 procent av de anställda i myndigheter under regeringen har en forskarutbildning. De flesta av dessa finns inom utbildningssektorn.

Kvinnor som är anställda i myndigheter under regeringen har en något högre genomsnittlig utbildningsnivå än män. Även på arbetsmarknaden i stort är andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning högre än motsvarande andel för män.

Andelen anställda i staten som har utländsk bakgrund ökar  

Andelen anställda i myndigheter under regeringen som har utländsk bakgrund har ökat från omkring 15 procent 2011 till ungefär 22 procent 2021 (figur 13). Trenden blir ännu tydligare när vi studerar andelen personer med utländsk bakgrund bland de nyanställda i myndigheter under regeringen. Denna andel var drygt 29 procent 2021 och var ungefär samma som andelen med utländsk bakgrund i befolkningen (drygt 30 procent). Könsfördelningen bland de anställda i myndigheter under regeringen med utländsk bakgrund är jämn.

 

Andel tillsvidareanställda 

Under 2021 var 80 procent av de som arbetade i myndigheterna under regeringen tillsvidareanställda. 20 procent var visstidsanställda. Det är ungefär samma proportioner som under tidigare år.

Däremot skiljer det sig åt mellan myndigheterna när det gäller hur stor andelen visstidsanställda är. En del visstidsanställningar beror på arbetets karaktär. Till exempel är soldater inom Försvarsmakten och tingsnotarier vid domstolarna visstidsanställda. Det finns även en relativt stor andel visstidsanställda vid universitet och högskolor. 

Den statliga sektorn som helhet har en ungefär lika stor andel tillsvidareanställda som andra sektorer. För 2021 hade ungefär 86 procent av de anställda i den statliga sektorn en fast anställning. I den kommunala sektorn var motsvarande andel cirka 83 procent, och i den privata sektorn 86 procent.

 

Sjukfrånvaron i staten har minskat något

Sjukfrånvaron i myndigheterna var 3,6 procent av den ordinarie arbetstiden under 2021. Det är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med 2020.

Långtidsfrånvaron (mer än 60 dagar) som andel av den totala sjukfrånvaron var 48,9 procent under 2021. Den har ökat i förhållande till 2020, då den var 45,9 procent.

Sjukfrånvaron minskade för både kvinnor och män under 2021. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade med 0,4 procentenheter, från 4,9 till 4,5 procent. Sjukfrånvaron för män minskade med 0,3 procentenheter till 3,6 procent.