Till huvudinnehåll

Myndigheternas storlek

Här redovisar vi myndigheternas storlek i antal årsarbetskrafter. Vi redogör för hur många årsarbetskrafter som finns i myndigheterna under regeringen och för vissa skillnader jämfört med tidigare år. 

Vi använder måttet antal årsarbetskrafter för att jämföra myndigheternas storlek. Något förenklat motsvarar antalet årsarbetskrafter antalet anställda omräknat till heltidstjänster. 

Myndigheterna varierar stort i antal årsarbetskrafter 

I myndigheterna under regeringen finns allt från tiotusentals årsarbetskrafter hos de största till mindre än en hel årsarbetskraft hos de minsta. Totalt finns det ungefär 248 000 årsarbetskrafter i myndigheterna under regeringen.

Många myndigheter är små  

Många myndigheter är förhållandevis små. Drygt 40 procent av myndigheterna har färre än 50 årsarbetskrafter. Något mer än 25 procent av myndigheterna har färre än 30 årsarbetskrafter. Bland de minsta myndigheterna finns ett antal nämndmyndigheter, till exempel Krigsförsäkringsnämnden och Statens ansvarsnämnd. De har färre än en halv årsarbetskraft var.

Polisen och Försvarsmakten är störst  

Fyra myndigheter har fler än 10 000 årsarbetskrafter. Den största är Polismyndigheten som har nästan 33 000 årsarbetskrafter. Näst störst är Försvarsmakten, som följs av Försäkringskassan och Kriminalvården. Försvarsmakten har drygt 23 000 årsarbetskrafter, Kriminalvården nästan 13 500 och Försäkringskassan nästan 12 500.

Bland domstolarna är Förvaltningsrätten i Stockholm störst, med nästan 440 årsarbetskrafter. I övrigt är många domstolar små i förhållande till andra myndigheter. Majoriteten av domstolarna har färre än 50 årsarbetskrafter.

Bland universiteten och högskolorna är Lunds universitet störst, följt av Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Vid Lunds universitet finns cirka 7 500 årsarbetskrafter, vid Uppsala universitet drygt 6 600 och vid Göteborgs universitet drygt 5 700. Övriga universitet och högskolor har mellan 56 och 4 800 årsarbetskrafter. Minst är Kungliga konsthögskolan.

Årsarbetskrafterna i staten har ökat 

Under 2022 ökade antalet årsarbetskrafter i myndigheterna under regeringen med ungefär sju tusen. Årsarbetskrafterna har ökat varje år under de senaste tio åren (figur 6).

Vissa myndigheter har ökat i storlek, andra har minskat under året  

Vissa myndigheter har ökat förhållandevis mycket i storlek under året. I absoluta tal har Kriminalvården och Försvarsmakten ökat mest. Regeringen har under senare tid gett mer resurser till Kriminalvården för att myndigheten ska kunna utöka sin kapacitet. Det beror på att myndigheten behöver kunna hantera att beläggningen har ökat i häkten och på anstalter. Kriminalvården var även förra året den myndighet som ökade mest. Även Polismyndigheten och Arbetsförmedlingen hör till de myndigheter som har ökat antalet årsarbetskrafter mest i absoluta tal.

Flera myndigheter har minskat antalet årsarbetskrafter, men minskningarna är ofta relativt små. Bolagsverket och Stockholms universitet är de myndig-heter som i absoluta tal har minskat mest under 2022. Dessa båda myndig-heter är de enda som minskat antalet årsarbetskrafter med fler än 100.

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är de myndigheter som har minskat mest i absoluta tal under de senaste fem åren. Försvarsmakten och Polismyndigheten är de myndigheter som har ökat mest i absoluta tal under samma period.