Till huvudinnehåll

Myndigheternas storlek

Här redovisar vi myndigheternas storlek i antal årsarbetskrafter. Vi redogör för hur många årsarbetskrafter som finns i myndigheterna under regeringen och för vissa skillnader jämfört med tidigare år. 

Vi använder måttet antal årsarbetskrafter för att jämföra myndigheternas storlek. Något förenklat motsvarar antalet årsarbetskrafter antalet anställda omräknat till heltidstjänster. 

Myndigheterna varierar stort i antal årsarbetskrafter 

I myndigheterna under regeringen finns allt från tiotusentals årsarbetskrafter hos de största till mindre än en hel årsarbetskraft hos de minsta. Totalt finns det ungefär 238 000 årsarbetskrafter i myndigheterna under regeringen.


Många myndigheter är små 
 

Många myndigheter är förhållandevis små. Drygt fyrtio procent av myndigheterna har färre än 50 årsarbetskrafter. Ett nittiotal myndigheter har färre än 30 årsarbetskrafter. Bland de minsta myndigheterna finns ett antal nämndmyndigheter, till exempel Notarienämnden och Nämnden för styrelserepresentationsfrågor. De har färre än en halv årsarbetskraft var. 

Polisen och Försvarsmakten är störst  

Fem myndigheter har fler än 10 000 årsarbetskrafter. Den största myndigheten är Polismyndigheten som har drygt 30 000 årsarbetskrafter. Näst störst är Försvarsmakten, som följs av Försäkringskassan, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Försvarsmakten har omkring 22 000 årsarbetskrafter, Försäkringskassan har omkring 12 000 årsarbetskrafter, och både Kriminalvården och Arbetsförmedlingen har drygt 10 000 årsarbetskrafter vardera.

Bland domstolarna är Förvaltningsrätten i Stockholm störst, med ungefär 450 årsarbetskrafter. Annars är många domstolar små i förhållande till andra myndigheter. Tre femtedelar av domstolarna har färre än 50 årsarbetskrafter.

Bland universiteten och högskolorna är Lunds universitet störst, följt av Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Vid Lunds universitet finns knappt 7 400 årsarbetskrafter, vid Uppsala universitet nästan 6 500 och vid Göteborgs universitet omkring 5 700. Övriga universitet och högskolor har mellan 60 och 5 000 årsarbetskrafter. Minst är Kungliga konsthögskolan.

Årsarbetskrafterna i staten har ökat 

Under 2020 ökade antalet årsarbetskrafter i myndigheterna under regeringen med ungefär 9 000. Årsarbetskrafterna har ökat varje år under de senaste tio åren (figur 6). 

 

Vissa myndigheter har ökat i storlek, andra har minskat under året  

Vissa myndigheter har haft förhållandevis stora förändringar i antalet årsarbetskrafter under året. I absoluta tal har Polismyndigheten, Försvarsmakten och Arbetsförmedlingen ökat mest i antal årsarbetskrafter. Regeringen har lagt mer resurser på både Polismyndigheten och Försvarsmakten under senare år genom särskilda satsningar och genom att öka myndigheternas anslag, vilket förklarar att myndigheterna har ökat antalet anställda.

Ökningen vid Arbetsförmedlingen beror på att myndigheten har behövt anställa ett stort antal visstidsanställda för att hantera den ökade arbetsbelastningen under covid-19-pandemin. Även Tillväxtverket har behövt förstärka personalen av samma skäl. Under 2020 har antalet årsarbetskrafter vid Tillväxtverket ökat med 50 procent.

Ungefär tjugo procent av myndigheterna har minskat i antal årsarbetskrafter under året. De myndigheter som har ökat mest i storlek de senaste fem åren i absoluta tal är Försvarsmakten, Polismyndigheten och Trafikverket. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har minskat mest i absoluta tal under samma period.