Till huvudinnehåll

Myndigheternas storlek

Här redovisar vi myndigheternas storlek i antal årsarbetskrafter. Vi redogör för hur många årsarbetskrafter som finns i myndigheterna under regeringen och för vissa skillnader jämfört med tidigare år. 

Vi använder måttet antal årsarbetskrafter för att jämföra myndigheternas storlek. Något förenklat motsvarar antalet årsarbetskrafter antalet anställda omräknat till heltidstjänster. 

Myndigheterna varierar stort i antal årsarbetskrafter 

I myndigheterna under regeringen finns allt från tiotusentals årsarbetskrafter hos de största till mindre än en hel årsarbetskraft hos de minsta. Totalt finns det ungefär 241 000 årsarbetskrafter i myndigheterna under regeringen.


Många myndigheter är små 
 

Många myndigheter är förhållandevis små. Drygt 40 procent av myndigheterna har färre än 50 årsarbetskrafter. Något mer än 25 procent av myndigheterna har färre än 30 årsarbetskrafter. Bland de minsta myndigheterna finns ett antal nämndmyndigheter, till exempel Krigsförsäkringsnämnden och Statens ansvarsnämnd. De har färre än en halv årsarbetskraft var.

Polisen och Försvarsmakten är störst  

Fyra myndigheter har fler än 10 000 årsarbetskrafter. Den största är Polismyndigheten som har drygt 32 000 årsarbetskrafter. Näst störst är Försvarsmakten, som följs av Försäkringskassan och Kriminalvården. Försvarsmakten har drygt 22 000 årsarbetskrafter, och både Försäkringskassan och Kriminalvården har ungefär 12 000 årsarbetskrafter.

Bland domstolarna är Förvaltningsrätten i Stockholm störst, med drygt 450 årsarbetskrafter. I övrigt är många domstolar små i förhållande till andra myndigheter. Majoriteten av domstolarna har färre än 50 årsarbetskrafter.

Bland universiteten och högskolorna är Lunds universitet störst, följt av Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Vid Lunds universitet finns drygt 7 400 årsarbetskrafter, vid Uppsala universitet knappt 6 700 och vid Göteborgs universitet drygt 5 700. Övriga universitet och högskolor har mellan 60 och 5 000 årsarbetskrafter. Minst är Kungliga konsthögskolan.

Årsarbetskrafterna i staten har ökat 

Under 2021 ökade antalet årsarbetskrafter i myndigheterna under regeringen med ungefär tre tusen. Årsarbetskrafterna har ökat varje år under de senaste tio åren (figur 6).

 

Vissa myndigheter har ökat i storlek, andra har minskat under året  

Vissa myndigheter har ökat förhållandevis mycket i storlek under året. I absoluta tal har Kriminalvården och Tillväxtverket ökat mest. Regeringen har under senare tid tillfört resurser till Kriminalvården så att myndigheten ska kunna utöka sin kapacitet, eftersom myndigheten behöver kunna hantera den ökade beläggningen i häkten och på anstalter. Tillväxtverket har behövt förstärka personalen för att hantera den ökade arbetsbelastningen under covid-19-pandemin.

Arbetsförmedlingen och Åklagarmyndigheten är de myndigheter som i absoluta tal har minskat mest under 2021. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är de myndigheter som har minskat mest i absoluta tal under de senaste fem åren. Försvarsmakten och Polismyndigheten är de myndigheter som har ökat mest i absoluta tal under samma period.