Till huvudinnehåll

Förvaltningspolitisk dag 2023

Den 20 april arrangerades Statskontorets årliga konferens Förvaltningspolitisk dag. I år hölls dagen på Clarion Sign i Stockholm med möjlighet att delta digitalt. Temat var förvaltningsövergripande styrning och samverkan i en tid av kris.

Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren inledde med att berätta att dagen skulle handla om styrning och samverkan mellan stat, kommuner och regioner. Det var framför allt två frågor som skulle vara i fokus:

 • Hur får man till en tydlig ansvarsfördelning?
 • Hur kan de olika nivåerna samverka och koordinera sig så effektivt som möjligt?

Annelie lämnade sedan över ordet till dagens moderator Johan Quist.

Vertikala och horisontella relationer vid kris – lärdomar från forskningen

Först ut bland dagens gäster var Björn Brorström, professor emeritus i företagsekonomi från Högskolan Kristianstad. Björn talade om flernivåstyrning, vilka utmaningar det kan medföra och vikten av att få till en fungerande samverkan mellan de olika nivåerna.

Med exempel från studier av krishanteringen under covid-pandemin diskuterade han relationen mellan den statliga och den kommunala och regionala nivån. Björn förmedlade viktiga iakttagelser till de cirka 200 åhörarna på plats och det dryga hundratalet som deltog digitalt.

Talaren lyfte fram två faktorer som särskilt viktiga för att samhället ska vara bättre rustat för nästa kris, nämligen behoven av att

 • se över uppgiftsfördelningen inom förvaltningen som helhet
 • tydliggöra ansvaret för aktörer på olika nivåer.

Björn underströk den viktiga roll som kommunerna har vid krishantering och förde fram att den kommunala nivåns inflytande kan behöva stärkas.

Efter Björns föreläsning fick deltagarna i rummet göra en prioriteringsövning. Deltagarna blev indelade i grupper om cirka åtta personer. Premissen för övningen var att deltagarna skulle föreställa sig att de var generaldirektör för en statlig myndighet som arbetar frekvent genom kommuner och/eller regioner. Varje grupp fick i uppgift att tillsammans rangordna ett antal påståenden om styrning och samverkan mellan stat och kommunsektorn.

Panelsamtal: Hur förbereder vi oss för krisen?

Efter en fikapaus var det dags för nästa pass som hette ”Hur förbereder vi oss för krisen?”. Johan Berggren, statssekreterare för ministern för civilt försvar, inledde med att berätta om det allvarliga säkerhetspolitiska läget.

Statssekreteraren redogjorde för uppbyggnaden av totalförsvaret och den strukturreform av det civila beredskapssystemet som genomfördes under 2022. Reformen innebär att det nu finns tio beredskapssektorer för viktiga samhällssektorer och sex civilområden som är en geografisk indelning. Han lyfte även fram kommunernas och regionernas stora samhällsansvar.

Avslutningsvis reflekterade statssekreteraren över att det här är ett komplext system och att det finns ett stort engagemang från aktörerna.

Därefter följde ett panelsamtal med representanter från olika nivåer i statsförvaltningen. I panelen fanns förutom Johan Berggren också

 • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Anna Olofsson, länsråd, Länsstyrelsen i Örebro län
 • Elin Norén, regionstyrelsens ordförande, Region Dalarna
 • Anette Madsen, kommundirektör, Norrtälje kommun

Det blev intressanta diskussioner och några reflektioner som lyftes var:

 • För att kunna samverka i en kris krävs kunskap om varandra och hur samhället fungerar.
 • Vi har kommit långt när det gäller horisontell samverkan i kris men när det gäller vertikal styrning handlar det främst om samordning.
 • På samma sätt som det är viktigt för privatpersoner att känna sina grannar vid en kris är det viktigt för offentliga aktörer att upprätthålla kontakter även när det inte är kris.
 • Den svenska förvaltningsmodellen är knepig på det sättet att kommunerna både vill bli styrda men de vill också upprätthålla det kommunala självstyret.

Efter paneldiskussionen var det dags för en ny prioriteringsövning där grupperna i rummet skulle rangordna sex påståenden efter hur väl de stämde överens med gruppens uppfattning om länsstyrelserna.

Regeringens perspektiv

Det sista passet inleddes med att moderatorn Johan Quist tog hjälp av Björn Brorström för att summera och reflektera över vad som sagts under dagen. Därefter var det dags för civilminister Erik Slottner att ge sitt perspektiv på förvaltningens funktionssätt.

Civilministern sa att de viktigaste uppgifterna för myndigheter och förvaltning är att leverera på den uppgift man är satt att leverera på. Det skapar medborgarnytta och bygger upp ett förtroende hos medborgarna. Han berättade att regeringen har ett mål att minska antalet myndigheter och att det kan komma en del nya initiativ för att nå det målet.

Regeringen förväntar sig att myndigheter lever upp till sin samarbetsskyldighet varje dag. Myndigheternas har ett ansvar att samarbeta med varandra och med regioner, kommuner och enskilda. I en förvaltning med många organisatoriska gränser så är det särskilt viktigt att det finns goda förutsättningar för samarbete, samverkan och samordning.

Civilministern menade att förvaltningen kommer att möta många oförutsedda händelser och kriser framöver. Då förväntar sig regeringen att förvaltningen räcker varandra handen, levererar på de uppgifter som förvaltningen har och försöker överbrygga de stuprör som finns inom och mellan förvaltningsnivåerna.

Civilministern berättade även om regeringens arbete för att motverka korruption i den offentliga förvaltningen och de pågående uppdrag som Statskontoret har på området.

Civilministern lyfte till sist fram den digitala introduktionsutbildningen som Statskontoret håller på att ta fram som ska ge alla statligt anställda en gemensam bas att stå på.  

Dagen avslutades med att Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren tackade alla som deltagit både på plats och digitalt. Hon lyfte också några reflektioner från dagen, framför allt vikten av att

 • förstå varandras förutsättningar och det ömsesidiga beroendet
 • tydlighet och struktur
 • dela kunskap och bygga kunskap tillsammans.