Till huvudinnehåll

Hur strategier och handlingsplaner kan användas

Om de används på rätt sätt och i rätt sammanhang kan strategier och handlingsplaner ge uppmärksamhet och status åt en prioriterad fråga eller ett tvärsektoriellt perspektiv. De kan skapa tydlighet, struktur, helhetsperspektiv och långsiktighet för politikens syfte, mål och åtgärder inom ett område. Strategier och handlingsplaner kan också vara ett medel för att få till stånd samverkan eller för att påverka när viktiga aktörer finns utanför staten.

Regeringens skrivelser som preciserar arbetet med FN:s Agenda 2030 är ett exempel på strategi som bland annat syftar till att påverka utanför staten. Regeringens alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksstrategi, ANDT-strategin, är ett annat exempel på det. 

Bör enbart användas för prioriterade frågor 

En strategi eller handlingsplan kan bli särskilt användbar på ett område som är nytt eller komplicerat, där politiken behöver vara långsiktig och när aktörerna är många. Regeringens HBTQI-strategi är ett sådant exempel. Men det finns också exempel på strategier och handlingsplaner för mer avgränsade frågor med få aktörer.  

Det är viktigt att strategier och handlingsplaner används för prioriterade frågor. Om syftet är att skapa uppmärksamhet och de samtidigt används för ofta riskerar de att minska sin styrkraft och markerar inte längre att ett område är viktigt.  

Exempel på strategier och handlingsplaner från regeringen: 

  • En livsmedelsstrategi för Sverige 
  • En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
  • Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
  • Strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 
  • Sveriges exportstrategi 
  • En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 
  • Strategi för en god och mer jämlik vård 
  • Den svenska strategin mot terrorism 

Status, beteckning och form 

Strategier och handlingsplaner kan ha olika status och form. Till exempel kan de utformas som promemorior, skrivelser, propositioner eller som informationsbroschyrer.

Att en strategi i form av en proposition är beslutad av riksdagen ökar förutsättningarna för att den ligger fast under längre tid och skapar större styrkraft. Det kan vara viktigt om arbetet med frågorna kräver långsiktighet.

Att strategier har den formella utgivningsformen proposition hör dock inte till det vanliga. Under perioden 2010–2016 var enbart 3 av 57 av regeringens strategier utgivna som propositioner. 

Innehållsligt kan strategier vara olika omfattande och ha olika detaljnivå. Det kan också variera om dokumentet betecknas som strategi eller handlingsplan. Någon enhetlig benämning finns inte. En strategi kan se ut som en handlingsplan och vice versa. Ofta har strategier och handlingsplaner ett tidsintervall när de ska genomföras.