Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

15 april 2020 Överklagandenämnden för studiestöd lyckas med handläggningstiderna, men behöver förbättra uppföljningen av verksamheten

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) fullgör sitt uppdrag när det gäller att fatta beslut i överklagandeärendena. Men myndigheten styr inte mot eller följer upp kvaliteten och rättssäkerheten i verksamheten, eller myndighetens service, på ett systematiskt sätt.

1 april 2020 Statens kontroll av spelmarknaden har ökat - men mer behöver göras

Den svenska spelmarknaden omreglerades den 1 januari 2019. Efter omregleringen har den offentliga kontrollen över spelmarknaden ökat, men mer åtgärder behövs för att infria avsikterna med omregleringen. Det visar en ny rapport av Statskontoret.

31 mars 2020 Statens institutionsstyrelse behöver stärka likvärdigheten

Statens institutionsstyrelse (SiS) ger de flesta ungdomar och klienter ett tryggt omhändertagande, men vården har en bit kvar innan den är likvärdig.

27 mars 2020 Kompetenscentrum för offentliga måltider bidrar till hälsosamma och hållbara måltider

Statskontoret har utvärderat statens stöd till utvecklingen av offentliga måltider. Stödet ges genom Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg (Kompetenscentrum). Statskontoret bedömer att Kompetenscentrum i hög grad uppfyller målen för sin verksamhet.

5 mars 2020 Elva forskare om förändringsbehov i statsförvaltningen

Det råder en brytningstid på det förvaltningspolitiska området och det pågår ett sökande efter nya sätt att organisera, styra och arbeta inom staten. I antologin "Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet" analyserar och diskuterar elva förvaltningspolitiska forskare utvecklingstendenser och...

28 februari 2020 Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

Om luftens föroreningsnivåer blir för höga ska en länsstyrelse eller kommun ta fram ett åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten. Men programmen har inte avsedd effekt. Statskontoret har därför analyserat åtgärdsprogrammen för luftkvalitet, i syfte att lämna förslag som kan göra programmen...

14 februari 2020 Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning

Statskontoret har utvärderat Digitaliseringsrådets organisation och arbete och undersökt möjliga former för analys, uppföljning och genomförande av digitaliseringspolitiken. Digitaliseringsrådet har under perioden 2017–2020 regeringens uppdrag att främja genomförandet av digitaliseringspolitiken,...

12 februari 2020 Utvärdering av En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020

Statskontoret har utvärderat En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020. Statskontoret bedömer att strategin och de uppdrag som har lämnats i samband med den överlag ger goda förutsättningar för att uppnå strategins mål och det övergripande målet för arbetsmiljöpolitiken. Det...

6 februari 2020 Folkbildningsinsatser för asylsökande och utrikes födda kvinnor är viktiga men begränsade

Statskontoret har utvärderat tre folkbildningsinsatser. Insatserna Svenska från dag ett och Vardagssvenska riktar sig till asylsökande, medan Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser (UMSI), vänder sig till utrikes födda kvinnor som varken deltar i utbildning eller arbetar. Det...

31 januari 2020 Utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2019

Statskontoret har kartlagt statens styrning av kommuner och regioner under 2019. Kartläggningen omfattar styrningen från riksdagen och regeringen, från statliga myndigheter och från EU.