Till huvudinnehåll

Sjukfrånvaron i staten ökade marginellt under 2020

Den totala sjukfrånvaron i staten ökade med 0,1 procent mellan 2019 och 2020. Däremot minskade långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron. Det visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistiken i staten 2020.

I de statliga myndigheterna uppgick sjukfrånvaron 2020 till 3,9 procent av den tillgängliga arbetstiden. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro mer än 60 dagar, så kallad långtidsfrånvaro, har minskat som andel av den totala sjukfrånvaron. År 2020 var den 45,9 procent, jämfört med 2019 då den utgjorde 51,3 procent.

Sjukfrånvaron för kvinnor minskade med 0,1 procentenheter under fjolåret och uppgick till 4,9 procent. Männens sjukfrånvaro har ökat med 0,4 procentenheter under samma period och uppgick 2020 till 2,9 procent.

Vid 68 procent av myndigheterna med över 1 000 årsarbetskrafter (26 stycken) så var frånvaron oförändrad eller minskade under 2020. Det kan jämföras med föregående år, då motsvarande andel uppgick till 89 procent av dessa myndigheter (33 stycken).

Vår sammanställning visar också att sjukfrånvaron ökade mer i myndigheter där många medarbetare sannolikt har svårt att arbeta hemifrån. I nästan hälften av dessa myndigheter ökade sjukfrånvaron under 2020. Bland de myndigheter där vi bedömer att medarbetarna har lättare att utföra arbetet i hemmet, ökade frånvaron hos en femtedel av myndigheterna.

Statskontorets sammanställning och jämförelser av sjukfrånvarostatistik bygger på uppgifter som 201 myndigheter redovisat i sina årsredovisningar för 2020.


2021-05-12