Till huvudinnehåll

Myndigheternas förutsättningar att bidra till klimatmålen kan stärkas med en mer långsiktig, tydlig och sammanhållen styrning

På klimatområdet pågår många initiativ parallellt och många myndigheter bidrar i arbetet. Statskontorets analys visar att regeringens styrning är för kortsiktig och otydlig för att myndigheternas kapacitet ska kunna utnyttjas fullt ut. Det saknas också en överblick över genomförda, pågående och beslutade insatser inom klimatområdet.

I rapporten Regeringens styrning av myndigheterna på klimatområdet – en analys av hinder och förslag på lösningar kommer Statskontoret med flera förslag på hur regeringens styrning av myndigheterna på klimatområdet kan bli mer ändamålsenlig.

– Om regeringen vill stärka den samlade styrningen av myndigheterna på klimatområdet behöver den bli mer långsiktig och tydlig, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Statskontorets förslag kan bidra till att myndigheterna behöver lägga mindre tid på att tolka sina uppdrag och att de bättre förstår regeringens förväntningar på deras bidrag för att nå klimatmålen.

Några av Statskontorets förslag är att regeringen

  • i relevanta myndigheters instruktioner, anger vilka uppgifter myndigheterna har för att bidra till att klimatmålen nås
  • ger Klimatpolitiska rådet i uppdrag att ta fram en översikt över samtliga genomförda, pågående och beslutade initiativ på klimatområdet
  • ger Vinnova i uppdrag att upprätta en förteckning över vilka bidrag som finns att söka på området
  • inrättar en klimatanalysfunktion i Regeringskansliet för att stärka dess förmåga att beställa och ta hand om underlag från myndigheterna
  • säkerställer att det finns en aktiv samordnande funktion på politisk nivå i Regeringskansliet som arbetar för att integrera klimatpolitiken i alla relevanta politikområden.

Vi bedömer att våra förslag förbättrar förutsättningarna för myndigheterna, inklusive Regeringskansliet, att bidra till att Sverige når klimatmålen.

Men en ändamålsenlig myndighetsstyrning är inte tillräcklig för att nå klimatmålen. Som flera aktörer framfört behöver regeringen också verka för att beslut fattas om ytterligare åtgärder och styrmedel som minskar utsläppen av växthusgaser på både kort och lång sikt.

Fakta om uppdraget från regeringen

Statskontoret fick i mars 2022 i uppdrag av regeringen att analysera myndigheternas roller, ansvar och förutsättningar inom klimatpolitiken. I uppdraget ingår att Statskontoret vid behov ska lämna förslag på en mer ändamålsenlig styrning, inklusive organisering och inriktning av myndigheternas klimatarbete.