Till huvudinnehåll

Uppföljning av karriärstegsreformen. Delrapport 3

2017:1
Publicerad: 2017-02-01

Statskontoret har haft i uppdrag att följa upp och analysera hur reformen om inrättandet av karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare har implementerats och fungerar. Detta är den tredje och sista delrapporten.

Uppföljningen visar bland annat att huvudmännens deltagande har ökat ytterligare. Olika andel karriärtjänster i olika skolformer kan dock göra att vissa skolformer framstår som mer attraktiva än andra ur karriärsynpunkt. 

Regeringens ambitioner med bidraget för extra karriärtjänster i utanförskapsområden har inte infriats. Det är fortfarande svårt för huvudmännen att uppfylla kraven i förordningen och vi kan visa på att det finns skolor med åtminstone likvärdiga behov som inte är berättigade extra karriärtjänster. 

Uppföljning visar att rektorerna inte är fullt lika positiva till reformen som huvudmännen men mer positiva än lärarna. Lärarna värderar generellt riskerna med reformen högre, men rektorerna värderar risken för splittring bland lärare högst av aktörerna. 

Lönespridningen har ökat ytterligare. I den andra delrapporten såg vi en koppling mellan reformen och lönespridning. Även i denna rapport ser vi tecken på att reformen har påverkat lönespridningen.